Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Маркетинговий аудит *
Вступ

Маркетинговий аудит

Кафедра Маркетингу

Автори курсу

Майорова Наталія Іванівна
старший викладач

Фесенко Тетяна Сергіївна
викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 640.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

“Маркетинговий аудит” є однією із спеціальних дисциплін у підготовці бакалаврів зі спеціальності: “Маркетинг”.

Функціонування будь-якої організації пов`язано із змінами у внутрішньому і зовнішньому середовищі, що обумовлює необхідність розробки нових підходів до визначення цільової функції діяльності організації, обґрунтування економічних передумов досягнення оптимального розміру прибутку, забезпечення конкурентоспроможності організації на ринку і визначення перспектив її розвитку. Досягти це можливо тільки на основі глибокого економічного, ситуаційного аналізу і маркетингового аудиту.

У зв`язку з цим важливою стає задача оволодіння прийомами й методами проведення маркетингового аудиту спеціалістами з маркетингу.

Маркетологи повинні вміти аналізувати ситуацію на ринку, бачити перспективи своєї організації, вони повинні вміти порівнювати результати діяльності своєї організації з конкурентами, визначати її силу та слабкість, ринкові можливості і загрози, вивчати фактори впливу на обсяги продажу, частку ринку, прибуток, знаходити конкретні рішення виходу зі складних ринкових ситуацій.

Тобто, зазначена дисципліна висвітлює теоретичні основи маркетингового аналізу, його методологію, об’єкти і технологію аналізу, спрямовує студентів на опанування сучасних методик комплексної оцінки результатів маркетингової діяльності організації.

Мета: формування системи знань про сутність маркетингового аудиту, його цілі, задачі та основні методи, використання його прийомів та інструментів в діяльності різних організацій і підприємств.

Завдання: вивчення сутності, основних понять і сучасних проблем маркетингового аудиту, методології маркетингового аудиту і технології проведення маркетингового аналізу; набуття практичних навичок збору інформації, її аналізу і розв’язання конкретних маркетингових ситуацій; формування вмінь творчого пошуку резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємства.

Предмет: вивчення маркетингового середовища підприємства, методів й прийомів маркетингового аудиту, його організаційних аспектів та інформаційного забезпечення, а також технології проведення аналізу ринку, товарів, споживачів, конкурентів та напрямків маркетингової діяльності підприємства.

Отже, вивчення дисципліни “Маркетинговий аудит” є необхідною умовою отримання кваліфікації зі спеціальності 6.050100 – “Маркетинг”.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11