Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Маркетинг у банках *
Вступ

Маркетинг у банках

Кафедра Маркетингу

Автори курсу

Ковальчук Світлана Володимирівна
кандидат економічних наук
доцент
завідувач кафедри

Гвоздецька Ірина Василівна
викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 641.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

Зміст програми курсу “Маркетинг в банках” охоплює такі питання як визначення мети, завдань, методології та методики дисципліни, а також визначення ролі і місця банківського маркетингу в загальній теорії маркетингу та в ринковій економіці.

Банківський маркетинг виник як відокремлена галузь послуг маркетингу наприкінці 70-х років ХХ ст. на стику дисциплін “Маркетинг” і “Банківська справа”. Він має служити для максимального наближення банківських послуг до потреб клієнтів.

Мета курсу - надання знань про методи дослідження та прогнозування кон'юнктури грошового ринку та ринку банківських послуг; оволодіння теоретичними знаннями та одержання практичних навичок з організації та управління маркетинговою діяльністю в банку.

Завдання: вивчення сутності, цілей та засад маркетингу в банку, методики досліджень банківського ринку, інструментів маркетингу в банківській діяльності; набуття вмінь реалізовувати системний підхід до визначення та здійснення маркетингових стратегій банку.

Основні завдання дисципліни:

- ознайомити з особливостями маркетингової діяльності в банківській сфері;

- дати практичні навички щодо проведення маркетингових досліджень в банкірській сфері;

- ознайомити із сутністю та методами розробки маркетингової стратегії в банку;

- дати навички щодо вибору та обґрунтування організаційної структури управління маркетинговою діяльністю банківських установ;

- дати практичні навички щодо розробки товарної, асортиментної та цінової політики, а також ризикової стратегії в системі банківського маркетингу.

Предмет: ринок банківських продуктів і послуг.

Після вивчення дисципліни студент повинен знати:

- сутність банківського маркетингу, його роль та значення для господарської діяльності фірми на ринку;

- основні рішення, які приймаються у сфері банківського маркетингу;

- основні підходи до формування комплексу банківського маркетингу;

вміти:

- використовувати на практиці вміння і навички щодо аналізу ринку банківських продуктів і послуг;

- формувати товарну, цінову, комунікаційну та збутову політики банківських установ.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11