Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Контролінг *
Вступ

Контролінг

Кафедра Економіки і менеджменту промислових підприємств

Автори курсу

Тюріна Нiла Маркiвна,
канд.економ.наук, доцент

Смелянська Тетяна Павлiвна,
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 101.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Сучасний етап розвитку ринкової економіки України потребує розвитку нових підходів до управління бізнесом. Науково-технічний прогрес і динаміка внутрішнього і зовнішнього середовищ спонукають до перетворення сучасних підприємств на складніші інформаційно-технічні системи.

Контролінг - це принципово нова концепція інформації і управління, що забезпечує підтримку внутрішнього балансу економіки підприємства шляхом формування інформації про витрати і доходи як основи для прийняття ефективних управлінських рішень. Контролінг як інформаційна система широко застосовується зарубіжними підприємствами і приносить вагомі позитивні результати.

Контролінг передбачає встановлення мети підприємства, поточне збирання і обробку інформації для прийняття управлінсь­ких рішень, виконання функції контролю відхилень фактичних даних від планових, а також:, що найважливіше, підготовку рекомендацій щодо прийняття управлінських рішень. Контролінг спрямований на вдосконалення ефективності менеджменту та організації управління економікою на мікрорівні.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦІПЛІНИ

Основною метою вивчення контролінгу є формування у менеджерів системних знань з концептуальних принципів управління сучасним підприємством на основі інтегрування, координування та спрямування діяльності різних служб та підрозділів підприємства на досягнення оперативних та стратегічних цілей.

Задачею контролінгу є правильна організація руху інформаційних потоків на підприємстві з метою їхньої оптимізації, тобто одержання тільки тієї інформації, що може бути корисною в прийнятті управлінських рішень.

Основними завданнями дисципліни є:

- оволодіння теоретичними (базовими) знаннями з питань сутності, функцій та видів контролінгу, організації управлінського обліку в системі контролінгу;

- опанування методології оперативного і стратегічного контролінгу та контролінгу інвестиційних проектів;

- формування практичних навичок щодо створення служби контролінгу та системи бюджетування, проведення діагностики фінансово-господарського стану підприємництва та підтримки прийняття управлінських рішень.

Даний дистанційний курс розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, тести для самоконтролю, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом “Рекомендації студенту

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ „Контролінг”

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11