Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Базові основи управління *
Вступ

Базові основи управління

Кафедра Менеджменту

Автор курсу

Михальчик Леся Юріївна
асистент кафедри

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 653.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Базові основи управління

(для студентів спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища і збалансоване природокористування»)

Разом з людьми, як відомо, з’явилося і управління. Адже там, де хоча б дві людини об’єднувалися в спільному прагненні досягти певної мети, поставало питання щодо координації їхніх дій. Саме тому хтось із них повинен був узяти на себе функції керівника, керуючого. Під науковими основами управління розуміють систему наукових знань, яка становить теоретичну базу практики управління, а точніше забезпечення практики менеджменту науковими рекомендаціями.

Метою дисципліни «Базові основи управління» є вивчення основних положень науки управління та виробка вмінь, необхідних для участі у здійсненні управлінської діяльності, а також прийняття управлінських рішень.

Основними задачами вивчення дисципліни є вивчення основних понять науки управління; передових методів організації управління виробництвом на підприємстві; набуття вмінь в області побудови організаційних структур управління, вирішення актуальних управлінських задач; вивчення основних напрямків та ходу організаційних змін та ефективності внурішньофірмового управління.

В результаті вивчення дисципліни «Базові основи управління» студент повинен знати сутність, функції та методи управління; організаційно-економічні та соціальні основи управління трудовим колективом, цілі та принципи управління; поняття та види організаційних структур управління та їх характеристики; основні засади планування та розробки стратегії підприємства;

Застосовуючи вивчене фахівець повинен вміти вести поточну роботу по управлінню виробництвом та трудовим колективом, використовувати економічні важелі та стимули для створення зацікавленості працівників підрозділів в рішенні задач підвищення ефективності виробництва; проводити ділові наради, організовувати контроль та виконання управлінських рішень; розробляти положення про підрозділи, посадові інструкції для працівників підрозділів, раціонально розподіляти між ними посадові обов’язки. Студент повинен мати навички удосконалення систем управління підприємством; проектування та впровадження ефективних організаційних рішень; прийняття та реалізації управлінських рішень, оптимізації параметрів організаційних структур;розробки рекомендації щодо оцінки економічної ефективності діяльності, то пошуку шляхів антикризового регулювання.

Дистанційний курс складається з 12 тем, які охоплюють основні засади та сфери прикладного управління, зародження та розвиток науки управління, його принципи та методи, внутрішнє і зовнішнє середовище організації, планування, організування, мотивація та контроль як ключові етапи управлінського процесу, аспекти колективної праці та лідерства, а також оцінку ефективності управлінської діяльності.

На протязі семестру студенти проходять три тематичних контролі, виконують контрольну роботу та складають підсумковий контроль (іспит).

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Вiн розбитий на теми, кожна з який у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи i контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом "Рекомендації студенту".

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни «Базові основи управління»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11