Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Основи державного управління та місцевого самоврядування *
Вступ

ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Кафедра Управління персоналом і економіки праці

Автор курсу

Хитра Олена Володимирівна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1158.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

Сучасний етап переходу України до відкритого демократичного суспільства, глобалізація соціально-економічних відносин висувають нові вимоги до державного та регіонального управління. Розбудова сучасної системи державного та регіонального управління зумовлює необхідність впровадження нових цінностей та принципів публічного менеджменту в діяльність владних інститутів, вимагає підвищення результативності їх функціонування та якості послуг, що надаються населенню, а також забезпечення відкритості влади й співучасті громадян в управлінні. Вирішення цих завдань потребує сучасного підходу до організації роботи органів державної влади та місцевого самоврядування і обумовлює високий рівень професіоналізму управлінської еліти.

Основи державного управління та місцевого самоврядування – дисципліна, яка спрямована на формування у студентів сучасного мислення та спеціальних знань у галузі управління на національному та регіональному рівнях; набуття умінь сучасного менеджменту та формування компетентності, необхідної для виконання функцій органів державної влади і місцевого самоврядування.

Вивчення і глибоке осмислення теоретико-методологічних засад державного і регіонального управління, менеджменту органів державної влади та місцевого самоврядування є необхідною умовою результативної управлінської діяльності в умовах світової глобалізації, а також трансформації громадянського суспільства. Знання сучасних закономірностей управління на державному та регіональному рівнях, його методичних та організаційних основ дозволить фахівцю відповісти на всі виклики нашого сьогодення.

Мета дисципліни – сформувати у студентів інноваційний підхід до оцінювання та розв’язання проблем, які постають у процесі управлінської діяльності органів державної влади та органів місцевого самоуправління.

Завданням дисципліни є розкриття сутності, мети і завдань державного та регіонального управління; теоретичних основ формування та реалізації державної політики; особливостей державної політики у різних сферах суспільного розвитку; ролі різних гілок влади у державному та регіональному управлінні; ролі місцевого самоврядування; особливостей менеджменту органу державної влади; взаємодії органів публічної влади в системі державного та регіонального управління; світового досвіду державного та регіонального управління.

Предметом дисципліни є теоретико-методологічні, нормативно-правові, морально-етичні, інформаційно-комунікаційні, організаційно-функціональні та інші аспекти державного управління.

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: виявляти високий рівень обізнаності щодо загального напряму і тенденцій становлення нової системи державного управління в Україні, історичної зумовленості форм і методів державно-управлінської діяльності; застосовувати сучасний теоретико-методологічний інструментарій для аналізування комплексу проблем, що виникають у процесі вирішення управлінських проблем, і розроблення заходів щодо їх розв’язання; узагальнювати вітчизняний і зарубіжний досвід адміністрування з метою його використання у процесі розбудови нової системи державного управління в Україні; прогнозувати та об’єктивно оцінювати результати здійснюваних у процесі управлінської діяльності конкретних заходів і на основі інноваційних підходів визначати шляхи оптимізації виконавчо-розпорядчої діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, їхніх підрозділів і посадових осіб.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11