Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Фітомеліорація *
Вступ

ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ

Кафедра Екології

Автор курсу

Шевченко С.М.
к.с.-г.н.
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 657.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

Метою дисципліни "Фітомеліорація" – є теоретична та практична підготовка студентів спеціальності "Екологія та охорона навколишнього середовища" у галузі оптимізації навколишнього середовища засобами рослинності. Програмою передбачено вивчення комплексу питань, проблем і положень, що відносяться до сфери створення фітомеліоративних асоціацій з метою покращення екологічної, санітарно-гігієнічної, естетичної обстановки, ґрунтово-гідрологічних і кліматичних умов місцевості. Вона включає теоретичне обґрунтування використання рослинних формацій з метою зміни оточуючого середовища в умовах природних і змінених урбанізованих, сільськогосподарських та лісових ландшафтів.

Програма базується на сучасних відомостях теоретичного і прикладного значення з питань фітомеліорації ландшафтів, акцентує увагу студентів на проблемних питаннях, розрахована на стимулювання майбутніх фахівців засвоєння теоретичних положень, надбанні знань, що необхідні для проектування, розміщення, створення і вирощування фітомеліоративних асоціацій в широкому діапазоні кліматичних і екологічних умов.

Фітомеліорація – один з напрямів прикладної екології, в межах якого досліджується, прогнозується, моделюється і створюються рослинні системи, чия діяльність спрямована на поліпшення геофізичних, геохімічних, санітарно-гігієнічних, біотичних, інтродукційних, просторових і естетичних характеристик екосистем.

Фітомеліорація як наукова дисципліна базується на вченні В.І. Вернадського про живу речовину біосфери, головною особливістю якої є здатність відновлювати і пристосовувати до своїх потреб біохімічні й енергетичні кругообіги. Отже фітомеліорація – напрям прикладної екології, який включає дослідження, прогнозування та використання рослинних систем для поліпшення геофізичних, геохімічних, біотичних просторових і естетичних характеристик оточуючого людину середовища, проектування і створення штучних рослинних угруповань з високими перетворюючими фізичне середовище властивостями.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

– методи лісотипологічної науки пізнання особливостей росту і розвитку насаджень в залежності від географічного регіону та лісорослинних умов;

– основними методами та способами створення фітомеліоративних насаджень при формуванні ландшафтів;

– методами підвищення біологічної стійкості фітоценозів до різних видів антропогенних навантажень та несприятливих природних факторів.

вміти:

– дати достовірну екологічну оцінку стану насадження у різних умовах зростання;

– розробити заходи з меліорації природних та антропогенних ландшафтів;

– скласти проект реконструкції малоцінних похідних фітоценозів з метою підвищення їх стійкості до антропогенних навантажень;

– розробити проект на створення нових фітомеліоративних насаджень;

– розробити заходи підвищення стійкості існуючих та створюваних фітомеліоративних насаджень.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11