Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Фінансове посередництво на фондовому ринку *
Вступ

ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Кафедра Фінансів та банківської справи

Автор курсу

Доценко Інна Олексіївна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1057.
Протокол № 7 від 29.06.2016р.
 

У ході еволюції ринкової системи структура фінансового ринку значно ускладнилася, трансформувалися фінансові інструменти та інститути. Однак сутність процесу, який реалізується на фінансовому ринку, залишається незмінним – створення найбільш сприятливих умов для економічного зростання реального сектору економіки через процес інвестування і пов’язаного з ним руху фінансового капіталу. Важливе місце в акумуляції грошових коштів належить саме фінансовим посередникам.

Представлений багатофункціональною сукупністю фінансових посередників фінансовий сектор є потужною єднальною ланкою між фінансовим ринком і реальним сектором економіки. В умовах ринкової перебудови вітчизняної економіки фінансові посередники мобілізують і трансформують вільні заощадження в інвестиційні ресурси для розширеного відтворення економіки, активно спрямовують діяльність на отримання прибутку та задоволення потреб суб’єктів у фінансових послугах і тим самим забезпечують економічне зростання.

Предметом дисципліни «Фінансове посередництво на фондовому ринку» є економічні відносини, що виникають між суб’єктами фондового ринку в процесі створення та надання фінансовими посередниками фінансових послуг, а також у процесі отримання таких послуг юридичними та фізичними особами.

Метою вивчення дисципліни є надання магістрам базових знань щодо суттєвих аспектів діяльності у сфері фінансового посередництва та фінансового інвестування, які дозволяють отримати високий рівень кваліфікації та практичних навичок для забезпечення майбутнім випускникам конкурентних переваг на ринку праці.

Завданнями дисципліни є засвоєння студентами знань щодо:

– значення фінансового посередництва для економіки в цілому;

– функцій фінансового посередництва як окремої сфери економічної діяльності;

– складу та структури середовища, у рамках якого здійснюють свою діяльність фінансові посередники (інвестиційного середовища), а також місця і ролі фінансових посередників на фондовому ринку;

– інституційно-правових засад функціонування фінансових посередників, у першу чергу таких груп фінансових посередників, як договірні ощадні інститути та інвестиційні посередники;

– особливостей формування ресурсної бази та напрямів інвестування залучених ресурсів фінансовими посередниками;

– теоретичних основ фінансового посередництва та портфельного інвестування у фінансовій сфері;

– змісту інвестиційного процесу та його основних етапів (зокрема таких етапів, як розробка інвестиційної політики, аналіз ринку цінних паперів, формування та перегляд інвестиційного портфеля, аналіз його ефективності);

– визначення фінансових результатів діяльності фінансових посередників.

При викладанні дисципліни передбачається використання матеріалів практичної діяльності підприємств, установ і організацій, а також знання студентів із спеціальних дисциплін.

Курс «Фінансове посередництво на фондовому ринку» є професійно-орієнтованою дисципліною. Враховуючи професійну орієнтацію дисципліни, навчання має теоретико-прикладний характер, основу якого складають формування відповідної системи знань методики фундаментального та технічного аналізу фондового ринку та відпрацювання на підставі використання останніх конкретних практичних ситуацій, що виникають в діяльності посередників на фондовому ринку.

Методика і особливості викладання даного курсу засновані на принципах оптимального використання можливостей слухачів до самостійного вивчення програмного матеріалу та заохоченні їх ініціативності в ході проведення занять, відповідності прикладів, ситуацій загальним вимогам, що застосовуються в ході аналізу фондового ринку.

Студенти після засвоєння програми дисципліни повинні

знати:

– інвестиційну політику фінансових посередників відповідно до принципів диверсифікації та ліквідності;

– вигоди та втрати від переформування портфеля цінних паперів;

– математичний інструментарій портфельних теорій з метою формування та переформування інвестиційного портфеля;

– інвестиційні мотиви неінституційних інвесторів (власників індивідуальних заощаджень) з метою підвищення ефективності їх розміщення;

– питання інвестиційного менеджменту при застосуванні зовнішньої та внутрішньої форми управління;

– організацію активного та пасивного управління інвестиційним портфелем;

– організацію інвестиційного процесу фінансовими посередниками;

– проведення формування та перегляду портфеля цінних паперів;

– інформаційне забезпечення фінансового посередництва;

– управління активами різних типів фінансових посередників (договірні ощадні інститути, депозитні інститути, інвестиційні посередники);

– оцінку впливу інвестиційного середовища та його елементів на поточний стан та перспективи інвестиційної політики;

вміти:

– визначати допустимі параметри дохідності та ризику під час розробки та перегляду інвестиційної політики;

– оцінювати ефективність управління цінними паперами та інвестиційним портфелем;

– визначати доцільність проведення реструктуризації інвестиційного портфеля з урахуванням потенційних витрат;

– аналізувати результати діяльності фінансових посередників, їх доходи та витрати;

– розробляти та обґрунтовувати інвестиційну політику для фінансового посередника;

– систематизувати та проводити подальше дослідження проблем державного регулювання діяльності фінансових посередників;

– систематизувати та проводити подальше дослідження проблем і перспектив розвитку інвестиційної діяльності різних типів фінансових посередників;

– досліджувати структуру фінансового посередництва та характер економічного розвитку країни;

– проводити дослідження проблем фінансування та збереження пенсійних накопичень у системі недержавного пенсійного забезпечення.

Вивчення дисципліни «Фінансове посередництво на фондовому ринку» передбачає засвоєння матеріалу студентами за такими дисциплінами, як «Банківська справа», «Банківські операції», «Фінансовий ринок», «Страхування» та «Інвестування».

Представлений дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми. Зміст теми складають:

– стислі теоретичні відомості, достатні для успішного опанування курсу, виконання контрольної роботи та проходження тестування;

– питання для самоконтролю.

Перед початком вивчення тем дисципліни студенту доцільно и рекомендуємо ознайомитися з розділом «Рекомендації студенту».

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО НА ФОНДОВОМУ РИНКУ»

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11