Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Управління ринковою вартістю *
Вступ

Управління ринковою вартістю

Кафедра Менеджменту

Автор курсу

Томаля Т.С.
к.е.н.
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1141.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

Сучасні трансформаційні процеси вимагають наукового розв'язання нових економічних завдань, що постали на часі. Серед них особливе місце належить управлінню вартістю підприємств.

Дисципліна "Управління ринковою вартістю" спрямована на формування у студентів сучасного економічного мислення та системи соціальних знань у галузі управління ринковою вартістю підприємств, засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідними практичними навичками, що мають забезпечувати її ефективність.

Отже, мета дисципліни "Управління ринковою вартістю" - вивчення теоретичних засад вартісного менеджменту та методологічних особливостей оцінки ринкової вартості підприємств в умовах економічної трансформації, формування системних знань щодо шляхів підвищення ринкової вартості підприємств.

Завдання дисципліни. Надати студентам знання і практичні навички з оцінки ринкової вартості різними методами та можливості цілеспрямованого впливу на її зростання.

Після вивчення дисципліни Управління ринковою вартістю" студент має досягти таких результатів навчання (сукупність знань, умінь, навичок, компетентностей):

знати:

* сутність, мету та значення управління ринковою вартістю;

* принципи управління та чинники, що впливають на управління ринковою вартістю;

* методологічних засад та методичного інструментарію оцінки ринкової вартості підприємства;

уміти:

- розробляти стратегію підприємства для забезпечення зростання ринкової вартості;

- побудувати механізм реалізації такої стратегії;

- сформувати систему управління ринковою вартістю на підприємстві;

бути здатним:

- здійснити оцінку ринкової вартості підприємства з допомогою вивчених методів;

- враховувати особливості управління ринковою вартістю вітчизняних підприємств.

Даний курс складається із системи тем, тестового контролю, питань для підсумкового контролю, тощо.

Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з роздiлом «Рекомендації слухачу».

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни “Управління ринковою вартістю”!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11