Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Управління економічною безпекою *
Вступ

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ

Кафедра Економіки, менеджменту та адміністрування

Автор курсу

Баксалова О.М.
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1131.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

Сучасні умови діяльності підприємств є складними та небезпечними через наявність численних загроз. Джерела загроз дислокуються як у зовнішньому, так і у внутрішньому середовищі. Головною причиною виникнення загроз є незабезпечення економічних інтересів учасників ринкових і позаринкових відносин. Роль людського чинника в таких відносинах є провідною, а його вплив на функціонування підприємств може бути як позитивним, так і негативним. За таких умов головною метою діяльності підприємства має бути забезпечення його економічної безпеки.

Питання забезпечення економічної безпеки підприємств, які останнім часом набули особливої значущості, розглядаються з позиції захисту від загроз, стану використання корпоративних ресурсів та гармонізації інтересів підприємств. Науковий апарат щодо забезпечення соціально-економічної безпеки підприємств остаточно ще не сформований. Тому науковим підґрунтям вибрано гармонізацію інтересів як найбільш прийнятну платформу для забезпечення економічної безпеки підприємств. Такий вибір зумовлено, з одного боку, наявністю у підприємств численних економічних інтересів, які мають відповідати забезпеченню їх економічної безпеки, а з іншого – різноманітними соціальними наслідками, що виникають у результаті задоволення інтересів.

Предметом дисципліни «Управління економічною безпекою» – є теоретичні підходи, методичний інструментарій, прикладні системи та аналітичні технології обґрунтування управлінських рішень щодо забезпечення економічної безпеки бізнесу.

Метою вивчення дисципліни «Управління економічною безпекою» є опанування майбутніми фахівцями науково-методичних знань та аналітико-розрахункових і управлінських навичок в сфері забезпечення економічної безпеки бізнесу.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління економічною безпекою» є:

1) розробка цілей та визначення напрямів забезпечення економічної безпеки;

2) визначення найбільш безпечної організаційної моделі конкретного підприємства;

3) визначення ключових бізнес-процесів, що забезпечують економічну безпеку;

4) діагностика та забезпечення техніко-технологічної безпеки підприємства;

5) використання методів оцінювання та забезпечення ринкової безпеки бізнесу;

6) запобігання негативному впливу тіньової економіки та недружнього поглинання на функціонування та розвиток підприємства;

7) обґрунтування переліку об’єктів, суб’єктів, а також формування політики, концепції та механізму управління безпекою бізнесу;

8) розробка прийнятної стратегії безпеки бізнесу;

9) організація діяльності служби безпеки на підприємстві;

10) оцінювання ефективності діяльності служби безпеки та її окремих підрозділів;

11) використання передового зарубіжного досвіду в сфері забезпечення економічної безпеки підприємств.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- основні поняття та категорії економічної безпеки бізнесу;

- зміст основних функціональних складових (напрямів) економічної безпеки бізнесу;

- принципи та методичні підходи до проведення діагностики економічної безпеки підприємства;

- напрями, методи та засоби управління економічною безпекою бізнесу;

- технологію організації служби безпеки підприємства та оцінювання ефективності її діяльності;

- зарубіжний досвід забезпечення економічної безпеки бізнесу.

Уміти:

- ідентифікувати, прогнозувати та оцінювати загрози бізнесу в окремих напрямах його діяльності;

- застосовувати методи оцінювання рівня економічної безпеки бізнесу в розрізі окремих функціональних її складових;

- використовувати методики комплексної діагностики рівня економічної безпеки бізнесу;

- організовувати з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду функціонування системи управління економічною безпекою бізнесу.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ “УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ”!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11