Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Ділова іноземна мова (Англійська) *
Вступ

Ділова іноземна мова (англійська)

Кафедра Романо-германських мов

Автори курсу

Пасічник Олександр Сергійович
канд. пед. наук
старший викладач

Пасічник Олена Олексіївна
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 107.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Електронний курс «Ділова іноземна мова (англійська)» розрахований на тих, хто планує працювати або вже працює у сфері бізнесу та потребує вдосконалення знань, умінь і навичок з англійської мови для ефективного спілкування у діловому середовищі.

Мета курсу: формування мовної та мовленнєвої компетенції, підвищення рівня володіння англійською мовою задля забезпечення впевненості у веденні бізнесу. Розвинути мовленнєві уміння і навички для участі у переговорах, семінарах, конференціях, презентаціях, спілкуванні по телефону, написання ділових документів тощо.

Електронний курс «Ділова іноземна мова (англійська)» побудований за принципом єдності тематичного та інтеркультурного аспектів. Тематичний аспект опирається на особистісний та фаховий досвід студента і охоплює як ділову тематику (типові ситуації повсякденні ділового спілкування), так і країнознавчі аспекти. Інтеркультурний аспект передбачає ознайомлення з особливостями ведення бізнесу в країнах, мова яких вивчається. Інтеркультурний аспект орієнтований на глибше розуміння особливостей ділового життя іншої культури, їх толерантне сприйняття і у порівнянні з рідною культурою.

Курс побудований на лексичному та граматичному матеріалі, що охоплює нормативну граматику англійської мови, її базовий лексичний склад та ділову термінологію.

Курс спрямований оволодіння граматичними структурами та навичками, характерними для ділового середовища, на продуктивномі рівні. Він не орієнтований на навчання термінології чи отримання спеціальних знань у певній сфері. Розвиток комунікативних умінь і навичок за програмою ділової англійської мови відповідають рівню В2 відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти. 

Перед початком вивчення матеріалу рекомендуємо ознайомитися з розділом «Рекомендації слухачу».

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11