Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Міжнародна торгівля *
Вступ

Міжнародна торгівля

Кафедра Економічної теорії

Автори курсу

Шавкун В.М.
кандидат економічних наук
доцент

Танасієнко Н.П.
кандидат економічних наук
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1045.
Протокол № 7 від 29.06.2016р.
 

Дисципліна “Міжнародна торгівля” є складовою підготовки магістрів з спеціальності “Менеджмент організації”. Її мета – формування у студентів розуміння закономірностей, логіки та механізмів міжнародної торгівлі, отримання знань і практичних навичок щодо сучасних форм організації та методів міжнародного обміну товарами і послугами, а також укладання міжнародних комерційних контрактів.

У лекціях висвітлені питання організації і регулювання міжнародної торгівлі, включаючи сучасні механізми укладання міжнародних комерційних контрактів, що відрізняє курс від багатьох інших предметів, які розглядають тільки організацію і техніку міжнародної контрактної справи, не приділяючи при цьому уваги питанням сучасної організації та регулювання міжнародної торгівлі, тенденціям розвитку її різноманітних форм і методів, пріоритетам формування зовнішньоторговельних політик. Саме це обумовило структурну побудову курсу. Предмет “Міжнародна торгівля” складається з десяти тем поділених на 3 модулі, у яких розглядаються наступні теми: міжнародна торгівля – провідна форма МЕВ, теорії міжнародної торгівлі, міжнародна торгівля послугами, міжнародна торгівля технологіями, організаційні форми здійснення зовнішньоторгових операцій, ціноутворення у міжнародній торгівлі, міжнародні комерційні операції, міжнародні торгово-посередницькі операції, методи регулювання міжнародної торгівлі, регулювання міжнародної торгівлі на рівні міжнародних торговельних організацій ГАТТ/СОТ.

Курс лекцій з “Міжнародної торгівлі” підготовлено з врахуванням знання студентами таких курсів як “Міжнародні економічні відносини”, “Міжнародні фінанси”, “Міжнародні організації та ТНК”.

Вивчення курсу “Міжнародна торгівля” сприяє підготовці студентів до вивчення інших дисциплін магістерської програми.

Метою дисципліни “Міжнародна торгівля” є комплексне вивчення сучасних форм організації та методів міжнародного обміну товарами і послугами, а також укладання міжнародних комерційних контрактів.

Завдання курсу “Міжнародна торгівля” полягає у вивченні:

* сутності концепцій, етапів і показників розвитку міжнародної торгівлі;

* теорії міжнародної торгівлі;

* сучасних форм організації міжнародного обміну товарами, послугами, патентами та ліцензіями;

* особливостей і тенденцій застосування методів міжнародної торгівлі;

* системи регулювання міжнародної торгівлі на корпоративному, національному, міжнаціональному, наднаціональному та глобальному рівнях;

* сутності та процесу укладання міжнародних комерційних контрактів;

* нормативно-правового регламентування міжнародних комерційних контрактів.

Освоївши курс “Міжнародна торгівля” студенти повинні

знати:

* суть, види та показники міжнародної торгівлі;

* сучасні форми організації міжнародної торгівлі;

* методи регулювання міжнародної торгівлі;

вміти:

* розпізнавати тенденції у галузевій і регіональній міжнародній торгівлі;

* користуватися категоріально-понятійним апаратом ;

* застосовувати здобуті теоретичні знання у своїй практичній професійній діяльності.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11