Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Риторика *
Вступ

Риторика

Кафедра Української філології

Автор курсу

Коваль Т. П.
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 685.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Мистецтво володіння Логосом – передумова успіху у різних сферах людської діяльності; обов’язкова умова для ефективної професійної роботи. Дієвим засобом на усіх етапах становлення людства є риторика – наука про способи словесного переконання, яка налічує 2,5 тис. років писемної історії.

У XXI столітті поширюється інтерес до вивчення риторики і використання її у суспільному житті, що свідчить про розвиток процесів демократизації і гуманізації. Риторичну освіченість вимагають усі сфери людської діяльності, зокрема, управлінська і дипломатична, юридична і політична, міжнародна і адміністративна та ін. Доцільно зазначити, що у таких галузях інтелектуальної діяльності як педагогіка і філологія риторична освіченість мовця є визначальною умовою професійного успіху та обов’язковим атрибутом іміджу інтелігентного, компетентного фахівця.

Таким чином, ритор-філолог має прагнути до риторичного ідеалу, що передбачає гармонію доцільності, інформативності, доброчинності мовлення і спілкування.

Мета дисципліни – підготовка висококваліфікованих спеціалістів шляхом формування високого рівня риторичної освіченості та ораторської майстерності.

Завдання – засвоєння теоретичних основ риторики й оволодіння практичними навичками побудови промов; організаційно-методичне забезпечення майбутнього вчителя-філолога умінням ґрунтовно і логічно подавати інформацію, забезпечуючи її системою аргументів; вироблення уміння цивілізовано переконувати та спростовувати думки опонента; оволодіння навичками міжкультурної комунікації та мовленнєвої культури.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

- історичні джерела риторики та педагогічної майстерності видатних ораторів; зразки ораторських промов та риторичних праць;

- риторичні функції;

- систему риторичних законів; риторичну формулу; риторичні категорії та терміни;

- основоположні розділи класичної риторики, структуру ораторської промови;

- методику риторичного аналізу текстів різних типів промов;

- закономірності розвитку образу «оратора» в культурологічному аспекті;

- алгоритми інтеграції риторики у сфери інших наук та мистецтв; своєрідності неориторики.

Студенти повинні уміти:

- оцінювати риторичну спадщину видатних ораторів;

- демонструвати духовні цінності: інтелектуальну самостійність та оперативність мислення; пристрасність, щирість, доброчинність;

- здійснювати творчий пошук імовірних варіантів розв’язання проблеми;

- ґрунтовно подавати інформацію; логічно використовувати систему аргументів;

- переконувати опонента згідно із законами риторики;

- володіти технологіями еристики, спростовувати думки опонента відповідно до норм мовленнєвої культури і міжкультурної комунікації;

- під час виголошення ораторської промови демонструвати філологічну грамотність, повагу і любов до Слова, до слухачів; риторичну освіченість та ораторські здібності;

- методом систематичних тренувальних вправ та наслідування класичних і сучасних зразків ораторського мистецтва формувати свій риторичний ідеал.

Щиро бажаємо творчого натхнення та інтелектуальних успіхів у вивченні дисципліни «Риторика»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11