Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Основи наукових досліджень *
Вступ

Основи наукових досліджень

Кафедра Економіки підприємства і підприємництва

Автор курсу

Пилипяк О.В.
к.е.н.
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 688.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

“Основи наукових досліджень”

Кожен фахівець повинен мати уявлення про методику й організацію науково-дослідницької діяльності, про науку та основні її поняття.

Наука – це сфера людської діяльності, спрямована на вироблення нових знань про природу, суспільство, мислення тощо.

Як специфічна сфера людської діяльності вона є результатом суспільного розподілу праці, відокремлення розумової праці від фізичної, перетворення пізнавальної діяльності в особливу галузь занять певної групи людей. Необхідність наукового підходу до всіх видів людської діяльності змушує науку розвиватися швидшими темпами, ніж будь-яку іншу галузь діяльності.

Студентам знання з основ наукових досліджень допоможуть під час освоєння нових дисциплін, самопідготовки, написання курсових і дипломних робіт, рефератів, проходження виробничої практики, у процесі навчання в аспірантурі тощо. Крім того оволодіння методологією наукових досліджень буде корисним і поза рамками навчального процесу – під час введення диспутів, обстоювання різних поглядів, вибору найбільш аргументованих позицій.

Мета викладання дисципліни. Ознайомлення студентів з основами науково-дослідницької діяльності й знаннями методології, теорії, методів, технологій з метою активного залучення до науково-дослідницької діяльності, оволодіння навичками дослідження під час написання рефератів, курсових, кваліфікаційних, магістерських робіт. Метою дисципліни є вивчення проблем методології, методики, організації науково-дослідницької роботи, що сприяє активізації творчого мислення, наукового пошуку.

Завдання вивчення дисципліни полягають у наступному:

-оволодіти фундаментальною, загальнонауковою, конкретно-науковою методологією та історичними методами дослідження з метою забезпечення реалізації в навчальному процесі принципів історизму, об'єктивності в оцінці фактів, явищ, подій;

-навчитися розробляти наукові проблеми, писати наукові статті, роботи, застосовуючи при цьому нові інформаційні технології, програмні забезпечення;

-сприяти реалізації знань, навичок, творчого мислення в навчальному процесі, навчально-дослідницької та подальшої науково-дослідницької діяльності майбутніх фахівців.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- класифікацію наукових досліджень;

- як здійснюються наукові дослідження в Україні на різних рівнях;

- технологію наукового дослідження в галузі економіки;

- методи наукових досліджень;

- що може виступати джерелами наукової інформації;

- як здійснюється пошук інформації в процесі наукового дослідження;

- яким чином формується бібліографічний апарат наукових досліджень;

- яким чином обробляється первинна інформація в процесі наукового дослідження.

Студенти повинні уміти:

- обирати напрямок та формувати тему наукового дослідження;

- здійснювати пошук та аналіз інформації для потреб наукового дослідження;

- застосовувати всезагальні, загальнонаукові методи наукових досліджень;

- інтерпретувати результати наукових досліджень та визначати їх цінність.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11