Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Державний аудит *
Вступ

Державний аудит

Кафедра Обліку, аудиту та оподаткування

Автор курсу

Пономарьова Н.А.
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1231.
Протокол № 10 від 24.06.2019
 

Економічні процеси будь-якої держави зумовлюють необхідність забезпечення ефективного керування фінансової системою. При цьому однією з найважливіших функцій управління фінансовою системою є державний фінансовий контроль. Лише за умови його належної організації та вдалого здійснення забезпечується належний рівень фінансової дисципліни на всіх рівнях державного управління. Водночас, інтеграція України в світовий простір, стрімкий розвиток ринкових структур, виникнення нових та відновлення існуючих напрямів економічної діяльності зумовлюють необхідність реформування діючої в Україні системи державного фінансового контролю та запровадження принципово нових для України форм фінансового контролю, однією з яких є державний аудит.

Вперше термін “державний аудит” законодавчо визначено в 2005 році. Але, слід відмітити, що на сьогодні невирішеними залишаються ряд питань як в теорії, так і в практиці державного аудиту: існують певні протиріччя в законодавчій базі, відсутнє чітке розмежування повноважень контролюючих органів - суб’єктів державного аудиту, недостатньо розроблено теоретико-прикладні рекомендації з приводу здійснення державного аудиту тощо.

Проте саме державний аудит на сьогодні можна охарактеризувати як найперспективнішу форму державного фінансового контролю. В певній мірі це зумовлюється загальним усвідомленням основних недоліків діючої в Україні системи державного фінансового контролю, а саме тим, що ця система носить виключно фіскальний характер та спрямована на здійснення лише наступного контролю. Існуючі процедури попереднього та поточного контролю (які, як свідчить досвід зарубіжних країн, є найбільш дієвими) в рамках діючої системи державного фінансового контролю є достатньо слабкими та неврегульованими.

Єдиною діючою насьогодні формою державного фінансового контролю, яка носить не фіскальний характер та має на меті попереджання порушень, є саме державний аудит. Тому, можна з впевненістю стверджувати, що майбутнє державного фінансового контролю саме за такою формою контролю як державний аудит. І в цьому зв’язку важливого значення набуває підготовка фахівців в галузі державного аудиту.

Зростаючий попит на фахівців цього профілю в сучасних умовах зумовлений рядом чинників:

по-перше, як вже зазначалося, професія державного аудитора є однією з найперспективніших професій в галузі державного фінансового контролю. Профіль професії державного аудитора повністю відповідає майбутній системі державного фінансового контролю, яка будується сьогодні шляхом реформування існуючої;

по-друге, державний аудитор – це, перш за все, інтелектуальний працівник, схильний до аналітичної роботи. Тобто, кінцевою метою здійснюваних ним контрольних процедур є формулювання висновків та надання чинних рекомендацій, а тому основою роботи державного аудитора є саме аналітична робота;

по-третє, не існує більш кращої можливості отримати достовірну та правильну інформацію про стан справ у певного розпорядника бюджетних коштів ніж від фахівця з державного аудиту тощо.

Основою підготовки фахівців зазначеного профілю є вивчення дистанційного курсу “Державний аудит”.

Мета запропонованого Вашій увазі дистанційного курсу “Державний аудит” полягає в оволодінніі базовими теоретичними знаннями та набутті практичних навичок проведення державного аудиту.

Завдання вивчення дистанційного курсу – засвоєння теоретичних засад функціонування державного аудиту як форми державного фінансового контролю, опанування законодавчих актів, нормативних і інструктивних документів, стандартів проведення державного аудиту, набуття практичних навичок з організації і планування державного аудиту, виконання комплексу окремих аудиторських процедур, оформлення робочих документів, правила складання звітів.

В результаті опанування дистанційного курсу “Державний аудит” студент повинен: вміло використовувати понятійний апарат з дисципліни, застосувати прийоми і способи проведення аудиту державного аудиту суб’єктів господарювання, місцевих бюджетів, державних цільових програм, бюджетних програм, державного боргу, застосовувати стандарти проведення державного аудиту публічних фінансів при реалізації практичних завдань, зокрема, вміти спланувати перевірку, здійснити аналіз і оцінку системи внутрішнього управління і контролю, яка застосовується на об’єкті, що перевіряється, здійснити перевірку дотримання ним законодавчих і нормативних актів, зібрати достатні і відповідні докази, аналізувати фінансові звіти.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких, у свою чергу, містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи і контрольні запитання.

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни “Державний аудит”!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11