Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Культура української мови *
Вступ

КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Кафедра Слов’янської філології

Автор курсу

Станіславова Людмила Леонідівна
доцент
кандидат філологічних наук

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 862.
Протокол № 6 від 21.05.2014р.
 

Культура мови як складова культури і одна з її форм належить до основних ознак загальної культури людини. Часто брак професійних знань залежить від недостатньої мовної компетентності, що, у свою чергу, зумовлено обмеженим індивідуальним словником, незнанням норм сучасної української літературної мови, а також недостатньою практикою монологу (пояснення вивченого, публічний виступ тощо). У цьому аспекті великого значення набуває мовне виховання, яке реалізується при вивченні курсу «Культура української мови».

Метою курсу «Культура української мови» є ознайомлення студентів з основними теоретичними відомостями з культури української мови, забезпечення оволодіння студентами літературними нормами сучасної української літературної мови, формування навичок культури писемної мови.

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

– опорні поняття і терміни, пов’язані з культурою української мови;

– норми сучасної української літературної мови; причини їх порушення й шляхи оволодіння ними;

– взаємозв’язки системи мови, структури мовлення і немовленнєвих (екстралінгвістичних) структур.

Студенти повинні вміти:

– використовувати мовні засоби в усному й писемному мовленні з урахуванням умов і завдань комунікації;

– дотримуватись орфоепічних, лексико-фразеологічних, словотворчих, морфологічних, синтаксичних та стилістичних літературних норм;

– робити самостійні узагальнення, висновки;

– аргументувати власну думку;

– користуватися словниками різних типів, довідниками, інтернет-ресурсами;

– розвинути комунікативні компетенціїї, потрібні в майбутній професійній діяльності.

У ході вивчення курсу здійснюється проміжний контроль, Рубіжний контроль – залік.

Курс «Культура української мови» вивчається після дисципліни «Сучасна українська літературна мова», забезпечує вивчення таких дисциплін: «Загальне мовознавство», «Літературний аналіз художнього тексту», «Методика викладання української мови».

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11