Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Стандарти обліку і аудиту *
Вступ

СТАНДАРТИ ОБЛІКУ І АУДИТУ

Кафедра Обліку та аудиту

Автор курсу

Пономарьова Наталія Анатоліївна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 737.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

Можливості виходу України на ринки капіталу безпосередньо залежать від прозорості і достовірності фінансової звітності, на підставі якої інвестор міг би приймати рішення про доцільність і обсяг інвестицій. Тому виникає необхідність підтвердження аудитором такої звітності. Згідно з МСФЗ, аудиторський висновок є невід’ємною складовою фінансового звіту корпорації. В сучасних умовах в Україні в якості національних стандартів прийняті Міжнародні стандарти аудиту.

Мета навчальної дисципліни: ознайомлення з міжнародними стандартами фінансової звітності і міжнародними стандартами аудиту, надання впевненості та етики з метою більш поглибленого розуміння загальноприйнятих принципів ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності та здійснення аудиту в Україні.

Завдання навчальної дисципліни: розкриття принципів і методів ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності та здійснення аудиту за міжнародними стандартами, формування вмінь застосовувати відповідні методи і прийоми у процесі обліку та аудиту для підготовки інформації, необхідної менеджерам для прийняття виважених рішень.

Предмет навчальної дисципліни: особливості розробки та впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності та міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, концептуальна основа складання і подання фінансових звітів.

У результаті опанування навчальної дисципліни студенти повинні:

Знати: перелік основних міжнародних стандартів фінансової звітності та аудиту, підходи до визнання активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат згідно вимог МСФЗ, вимоги до фінансової звітності, способи та методи оцінки активів та зобов’язань; взаємозв’язки між обліковим циклом та фінансовою звітністю, складові міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики та особливості їх практичного застосування, відмінності між аудитом фінансової звітності та супутніми послугами, принципи здійснення аудиту за міжнародними стандартами, елементи системи контролю якості аудиторських послуг.

Уміти: проаналізувати господарську операцію та відобразити її у відповідній формі фінансової звітності, обґрунтувати вибір конкретного методу оцінки активів чи зобов’язань та їх вплив на прибуток компанії, здійснювати будь-які розрахунки щодо елементів фінансової звітності компанії, заповнювати основні форми фінансової звітності, скласти лист-зобов’язання щодо умов здійснення аудиту, скласти договір на проведення аудиту, скласти робочі документи аудитора, скласти аудиторський висновок.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11