Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Основи журналістики *
Вступ

ОСНОВИ ЖУРНАЛІСТИКИ

Кафедра Cлов`янської філології

Автор курсу

Горячок Інна Владиславівна
кандидат педагогічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1039.
Протокол № 2 від 28.10.2015р.
 

Об'єктом курсу "Основи журналістики" є явища інформаційного процесу в усіх формах його функціонування. Відповідно предмет дослідження цієї галузі журналістикознавства становить специфіка журналістської діяльності, особливості її становлення і розвитку, стан сучасних інформаційних процесів, масова інформація в її видах і формах тощо.

Оскільки основне призначення ЗМІ – безперервне відображення суспільного життя в усіх його діалектичних зв'язках, суперечностях і конфліктах, то пресу, радіо, телебачення й електронні медіа усе частіше розглядають як складну систему із взаємозалежними елементами. При цьому система засобів масової інформації входить як складова частина до системи більш широкого порядку – соціального функціонування суспільства. У цьому контексті виняткового значення набувають такі журналістикознавчі категорії, як ефективність і дієвість журналістики, чинники впливовості журналістських матеріалів, їх формальна та змістова своєрідність.

Мета викладання дисципліни – ознайомлення студентів із теоретичними основами журналістики, усвідомлення першокурсниками ключових понять та процесів у цій комунікативній сфері, засвоєння знань із першооснов журналістської діяльності в її історичних та сучасних формах, вироблення

практичних навичок аналізу чужого журналістського продукту та створення власних медіаматеріалів.

Головні завдання дисципліни:

• ознайомити студентів із поняттям журналістики як масово-інформаційної діяльності, соціального інституту, різновиду неофіційної влади, форми пропаганди та комунікації;

• розкрити соціальні та соціально-психологічні функції журналістики;

• познайомити першокурсників із витоками журналістської діяльності; теорією та історією журналістики;

• окреслити соціальний та професійний портрети журналіста;

• дати поняття професіоналізму в журналістиці; окреслити історичні віхи становлення та розвитку журналістської освіти в Україні і світі;

• розкрити сутність поняття "масова інформація" як базової категорії журналістики, її головних ознак, рівнів та форм;

• розглянути джерела й методи збору суспільно-значущої інформації, їх класифікації;

• забезпечити засвоєння студентами поняття "громадська думка", її ознак та етапів формування;

• познайомити першокурсників з принципами соціальної позиції журналіста, його соціальною відповідальністю та професійною компетентністю;

• розкрити сутність понять "ефективність" та "дієвість" журналістської діяльності;

• дати уявлення про чинники впливовості журналістських матеріалів;

• забезпечити розуміння преси, радіо, телебачення й електронних медіа як взаємопов'язаних елементів системи ЗМІ;

• надати знання про структуру журналістського тексту, його основні компоненти; діахронію та синхронію, інтертекстуальні елементи;

• виробити в студентів уміння працювати з доказами та аргументами в журналістиці;

• познайомити з особливостями публіцистики, її об'єктом і предметом, природою публіцистичного образу;

• дати уявлення про журналістські жанри;

• досягти розуміння першокурсниками сучасних інформаційних процесів,

• познайомити з основними філософськими підходами до концепцій сучасних ЗМІ;

• навчити студентів використовувати теоретичні знання на практиці;

• розвивати толерантне ставлення до інших, здатність чути чужу думку, розуміти плюралізм ідей, їх відносність;

• розширити загальний гуманітарний світогляд майбутніх журналістів.

• розрізняти окремі частини журналістського тексту; уміти аналізувати їх;

• створити модель журналістського тексту для конкретної вікової аудиторії;

• пояснити відмінності між різними видами ЗМІ (пресою, радіо, телебаченням, електронними медіа);

• висловити власну точку зору на певну теоретичну проблему з курсу "Основи журналістики", обґрунтувати її;

• аналізувати вплив журналістських матеріалів на аудиторію залежно від типу ЗМІ;

• експериментувати з різними формами та технологіями створення журналістського матеріалу, досліджуючи можливості їх використання у поданні інформації;

• розвивати уміння, знання й здібності, необхідні для аналізу способів, за допомогою яких сучасні ЗМІ конструюють реальність;

• розвивати рівень оцінки та естетичного сприйняття медіатекстів;

• виявляти рівень критичного мислення шляхом порівняння різних джерел інформації; демонструвати логічно-обґрунтовані судження;

• розуміти, чим медіасприйняття відрізняється від аналізу журналістських матеріалів.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ЦІЄЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11