Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Управління ефективним розвитком підприємств *
Вступ

УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Кафедра Економіки та менеджменту промислових підприємств

Автор курсу

Капінос Геннадій Іванович
к.е.н
доцент

Бабій І.В.
ст.викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 123.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

У сучасних ринкових умовах операційний менеджер повинен досконало знати основи економіки, стратегічного та операційного менеджменту для того, щоб приймати відповідні управлінські рішення щодо ефективного розвитку підприємства. Курс „Управління ефективним розвитком підприємства” являє собою наукову дисципліну, яка досліджує процеси та явища в розвитку виробництва і вкрай необхідна для майбутніх фахівців-менеджерів.

Мета дисципліни „Управління ефективним розвитком підприємства” – вивчення теоретичних аспектів менеджменту ефективного розвитку діяльності підприємства, розробка на їхній основі практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення діяльності промислових підприємств завдяки управлінню факторами розвитку підприємства, обґрунтуванню відповідних рішень з розвитку, розробці цінової політики на підприємстві, врахуванню стратегічних аспектів управління підприємством та оцінці параметрів розвитку на різних етапах життєвого циклу підприємства.

Даній меті відповідають такі завдання:

• засвоєння категорійного апарата, необхідного при вивченні проблеми ефективного розвитку;

• визначення напрямків та факторів ефективного розвитку підприємства;

• дослідження функціонування інструментарію (системи принципів, методів, показників), який забезпечує порівнянну вартісну оцінку затрат і результатів діяльності підприємства;

• формування системи взаємопов’язаних факторів розвитку виробництва та реалізації продукції на підприємстві;

• вивчення аналітичного апарату і організаційної основи, що гарантують пошук і реалізацію найефективніших шляхів виробництва та реалізації продукції, а також напрямків розвитку підприємства;

• дослідження механізму менеджменту ефективного розвитку.

Теоретичною та методологічною основою дисципліни виступає діалектичний метод пізнання дійсності, системний аналіз, сучасна економічна теорія, методи логічного і порівняльного аналізу, методи експертних оцінок, статистичних угруповань, економічного аналізу та змістовної економічної інтерпретації результатів.

Предметом вивчення даного курсу є сукупність теоретичних та прикладних аспектів формування, побудови і функціонування механізму управління ефективним розвитком підприємства за сучасних ринкових умов господарювання в Україні.

Наприкінці вивчення дисципліни „Управління ефективним розвитком підприємства” фахівцю необхідно знати:

- цілі, принципи та методи управління розвитком підприємства;

- економічні основи (систему факторів) функціонування і розвитку підприємства, закономірності здійснення виробничих процесів, особливості реалізації виробничих відносин та інше;

- методи оцінки витрат і результатів господарської діяльності.

Спеціалісту необхідно вміти на практиці застосовувати отримані теоретичні знання, що передбачає застосування навичок аналітичної діяльності, здійснення розрахунків економічної ефективності, застосування техніки обґрунтування управлінських рішень; він має вільно планувати та оцінювати результати виробничої діяльності підприємства та його структурних одиниць; аналізувати результати своєї праці та діяльності колективу, яким він керує.

Спеціаліст має бути здатним виявити та проаналізувати основні фактори ефективного розвитку підприємства; обґрунтувати управлінські рішення та визначити економічні показники ефективності при формуванні стратегії розвитку підприємства.

Навчальна дисципліна „Управління ефективним розвитком підприємства” базується на категоріях та поняттях таких курсів як „Основи економічної теорії”, „Макроекономіка”, „Мікроекономіка”, „Економіка підприємства”, „Основи менеджменту”, „Операційний менеджмент”, „Планування діяльності підприємства”.

Даний курс закладає підвалини для подальшого написання дипломної роботи магістра.

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни „Управління ефективним розвитком підприємства”.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11