Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Естетичні аспекти української і зарубіжної літератури *
Вступ

Естетичні аспекти зарубіжної та української літератури

Кафедра Української філології

Автор курсу

Папушина Валентина Антонівна
кандидат філологічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 868.
Протокол № 6 від 21.05.2014р.
 

Підготовка сучасного спеціаліста для освітньої галузі неможлива без поглибленого вивчення та глибокого опанування загальнокультурних цінностей людства. Важливим кроком у цьому є знайомство з найвидатнішими зразками світової та української літератури, що стали класичними та мають величезний естетичний вплав на загальнокультурний розвиток людства. Усвідомлення основних тенденцій поступу світового літературного процесу, неможливе без надбань західноєвропейських та вітчизняних майстрів слова в компаративному вивченні. Гуманістичний світогляд, поетизація людини, утвердження позитивних естетичних ідеалів, спільність тем та ідей, національна неповторність – це те, що єднає українську літературу з світовою.

Таким чином, запропонований Вашій увазі дистанційний курс «Естетичні аспекти зарубіжної та української літератури» в цілому має на меті:

* є опанування студентами визначних здобутків української та зарубіжної літератури на етапах розвитку світового літературного процесу від античності до постмодернізму;

* вдосконалення вмінь та навичок літературознавчого аналізу, актуалізація естетичних аспектів на основі компаративних зіставлень;

* прищеплення студентам навичок самостійної та дослідницької роботи;

* формування духовно-ціннісних орієнтирів особистості;

* формування наукових та культурних зацікавлень особистості, що забезпечить конкурентоспроможність майбутнього фахівця на сучасному ринку праці.

У результаті вивчення навчальної дисципліни Ви будете знати:

- основні етапи розвитку літератури та естетичні відкриття від античності до сучасності;

- провідні жанри, теми літератури кожної доби;

- взаємозв'язки української та зарубіжної літератури у їх розвитку;

- специфіку творчого доробку найвизначніших авторів, їх внесок у подальше становлення літературних напрямів, течій, художніх та естетичних форм відтворення дійсності;

- спільну роль зарубіжної та української літератури в становленні та розвиткові світового літературного процесу;

- твори видатних представників кожної літературної епохи у їх компаративному зіставленні.

Після засвоєння теоретичного матеріалу і виконання практичних завдань Ви будете вміти:

- орієнтуватись у взаємозв’язках української та зарубіжної літератури, визначати їх спільні естетичні аспекти та відкриття;

- аналізувати твори з урахуванням їх художньої, естетичної, ідейної цілісності та авторської позиції, продиктованої часом;

- зіставляти твори української та зарубіжної літератури, що мають дотичні риси;

- поглиблювати знання з питань розвитку літературного процесу, розвивати творчу думку, збагачувати арсенал мовних засобів літературознавчими термінами;

- опрацьовувати критичні статті, рецензії, твори інших видів мистецтва;

- зіставляти різні погляди в процесі компаративного аналізу твору, давати творам естетичну оцінку, доводити власну думку про твір;

- користуватися додатковою літературою, зокрема літературними енциклопедіями та словниками літературознавчих термінів.

Дистанційний курс «Естетичні аспекти зарубіжної та української літератури» складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких, у свою чергу, містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення курсу рекомендуємо ознайомитися з розділом «Рекомендації студенту».

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ЕСТЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАРУБІЖНОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ”

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11