Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Мовно-комунікативні основи культури спілкування *
Вступ

Мовно-комунікативні основи культури спілкування

Кафедра Слов’янської філології

Автор курсу

Подлевська Неля Володимирівна
кандидат педагогічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1041.
Протокол № 2 від 28.10.2015р.
 

Потреба спілкування є невід’ємною частиною життя людини, це процес обміну інформацією, налагодження стосунків. Навички спілкування необхідні, щоб впевнено почувати себе у колективі, тому правила культури спілкування повинні стати звичкою, адже завдяки їм спілкування стає гуманнішим, бо засновані вони на ввічливому і тактовному ставленні до людини. Культура спілкування, закладена в людині з дитинства, стає нормою її життя, а тому і проявляється у щоденних ситуаціях.

Теоретичні основи розвитку мовленнєвої діяльності ґрунтуються на здобутках сучасної науки, насамперед лінгвістики, лінгводидактики, психології, психолінгвістики, соціолінгвістики, комунікативної лінгвістики та ін.

Висока мовна культура – критерій освіченості й вихованості кожної людини. Культура мови безпосередньо пов’язана із загальною культурою і є одним із найважливіших її компонентів.

Заняття з дисципліни присвячені вивченню таких понять:

- мова і мовлення;

- норми літературної мови та її різновидів;

- структура і багатство виражальних засобів мови на всіх її рівнях (фонетичному, лексичному, фразеологічному, словотвірному, морфологічному і синтаксичному);

- ознаки культури мовлення;

- мовний і мовленнєвий етикет;

- правила і культура поведінки в етикетних ситуаціях;

- культура спілкування.

Матеріал дисципліни орієнтований на формування таких професійних якостей на рівні знань:

- суті понять «мова», «мовлення», «спілкування», «етикетні ситуації», «культура мови, мовлення, поведінки, спілкування»;

- норми усної і писемної форм літературної мови;

- структури і засобів зв’язку текстів різних типів мовлення;

- комунікативних якостей літературного мовлення: змістовність, логічність і послідовність, правильність і чистота, точність, багатство і різноманітність, доречність, виразність і образність;

- правил мовного етикету;

- поняття мовної і мовленнєвої помилки;

- правил поведінки в етикетних ситуаціях.

Студенти повинні вміти:

- визначати норми літературної мови;

- відрізняти нормативні мовні явища від діалектних;

- визначати комунікативні якості мовлення і дотримуватися їх у власних висловлюваннях;

- аналізувати власне і чуже мовлення за основними його ознаками;

- виявляти стилістично нейтральні та стилістично марковані мовні одиниці й правильно користуватися ними;

- вживати необхідні мовні конструкції у відповідних етикетних ситуаціях;

- правильно користуватися невербальними засобами у відповідних етикетних ситуаціях.

Студенти повинні мати навички:

- володіння всіма якостями мовлення;

- мати значний лексичний запас;

- вільно користуватися виражальними засобами української мови;

- мати орфоепічні, орфографічні й пунктуаційні навички;

- навички використання мовного етикету;

- виправлення мовних помилок у власному й чужому мовленні;

- побудови висловлювання різних типів мовлення в усній і писемній формах;

- користуватися мовними засобами, застосовуючи необхідні правила поведінки і невербальні засоби у відповідних комунікативних ситуаціях.

Основні завдання курсу:

— допомогти студентам опанувати загальноприйняті норми сучасної української літературної мови на всіх її рівнях, а також подолати помилки,які найчастіше трапляються в їхньому мовленні;

— розвинути у студентів здатність оптимального слововживання відповідно до мовленнєвої ситуації;

— сформувати у студентів навички мовленнєвого самоконтролю;

— навчити студентів дотримуватися правил мовленнєвого етикету;

— виробити у студентів потребу, доведену до автоматизму, правильної поведінки у відповідних комунікативних ситуаціях.

Заняття сприятимимуть глибокій філологічній освіті студентів, оволодінню практичними навичками мовної культури, долученню їх до краси мови, її лексичного багатства, граматичної досконалості.

Дисципліна дасть можливість формувати у студентів належний рівень мовної культури в орфоепії, граматиці, лексиці; допоможе виробити чистоту мовлення, оволодіти мовним етикетом українця, культурою монологічного та діалогічного висловлювань, а також сприятиме уникненню значної кількості мовних та граматичних помилок, формує навички досконалого володіння правилами культури спілкування у щоденних життєвих комунікативних ситуаціях.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11