Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделі і методи в управлінні *
Вступ

МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ В УПРАВЛІННІ

Кафедра Менеджменту

Автор курсу

Гейдарова Олена Володимирівна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 941.
Протокол № 6 від 25.02.2015р.
 

Курс «Моделі та методи в управлінні» вивчається згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів за спеціальністю «Менеджмент і адміністрування».

Курс «Моделі та методи в управлінні » є необхідною складовою частиною вивчення професійно-орієнтованих дисциплін. Він дає можливість сформувати у студентів основні поняття щодо сучасних методів, моделей та технологій, які застосовуються підприємствами в управлінні, уміння самостійно набувати наукові знання.

Предметом вивчення дисципліни є сукупність моделей та методів, що використовуються в управлінні підприємством.

«Моделі та методи в управлінні» відповідає державним стандартам підготовки магістрів з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Курс «Моделі та методи в управлінні» складається з 2 навчальних модулів.

Мета дисципліни – формування у майбутніх управлінців знань щодо моделей та методів розробки і прийняття управлінських рішень, їх узгодження, впровадження і контролю за виконанням тощо.

Завдання дисципліни – є засвоєння практики обґрунтування управлінських рішень, набуття навичок управління на основі прогнозу виникнення можливих проблем та запобіжному опрацюванню заходів щодо їх розв’язання, аналізу причин, що породжують управлінські проблеми, засвоєння методів розробки та аналізу наслідків управлінських рішень.

За підсумками вивчення курсу студент повинен:

Знати:

- розуміння і знання методології рішення економічних і управлінських проблем методами дослідження операцій.

- знання теоретичних основ кількісних методів прийняття рішень.

- розуміння й знання того, як і коли кількісні і математичні методи могут бути застосовані до рішення проблем.

- методику обґрунтування, методів та моделей розробки, прийняття та виконання управлінських рішень;

- вміння контролювати хід виконання рішень,

- оцінювати їх варіанти і наслідки;

- враховувати вплив концепції прийняття рішень на формування організаційної структури та на побудову інформаційно-обчислювальних систем;

Вміти:

- виконувати управлінські функції на основі прогнозу виникнення можливих проблем та запобіжному опрацюванню заходів щодо їх розв’язання, аналізу причин, що породжують управлінські проблеми,

- засвоєння методів розробки та аналізу наслідків управлінських рішень

- - використовувати основні принципи і підходи системного аналізу для побудови оптимізаційних моделей ситуацій ухвалення рішень,

- застосовувати положення класичної економічної теорії для постановки задач аналізу економічних систем.

- будувати і аналізувати математичні моделі.

- виконувати розв’язок задач методами дослідження операцій.

- застосовувати відповідні пакети прикладних програм.

- Робити висновки і подавати результати розв’язання задач і заключних рекомендації чітко та ясно.

Дисципліна є інтегрованою, базується на таких загальноекономічних дисциплінах навчального плану, як макроекономіка, мікроекономіка, економіка підприємств, економічний аналіз, інвестування, менеджмент, маркетинг тощо, а також таких професійно-орієнтованих дисциплінах, як операційний менеджмент, логістика, контролінг тощо.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з який у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи i контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом "Рекомендації студенту".

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни "Моделі та методи в управлінні"!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11