Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Організація діяльності промислових підприємств *
Вступ

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Кафедра Економіки та менеджменту промислових підприємств

Автори курсу

Гой І.В.
канд.екон.наук
доцент

Смелянська Т.П.
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 942.
Протокол № 6 від 25.02.2015р.
 

Дисципліна “Організація діяльності промислових підприємств” вивчає теорію та практику різних напрямків діяльності промислових підприємств, основні правила сучасної господарської діяльності, засади та умови створення та функціонування промислових підприємств.

За змістом дисципліна охоплює сім тем: організаційні основи діяльності підприємства; промислове підприємство як основний суб’єкт господарської діяльності; організаційні основи виробничої діяльності промислових підприємств; комплексна підготовка виробництва до випуску нової продукції; організація виробничих процесів; організаційні основи діяльності допоміжних виробництв; організаційні основи діяльності обслуговуючих господарств

Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців спеціальності “Менеджмент” полягає у формування у студентів комплексу теоретичних знань і прикладних навичок з раціональної організації діяльності промислових підприємств та його виробничих підрозділів, допоміжних та обслуговуючих господарств. 

Основним завданням дисципліни є вивчення організаційно-економічних основ господарської діяльності промислового підприємства.

В результаті вивчення дисципліни, студент повинен знати:

* сутність, закони й закономірності функціонування промислових підприємств;

* особливості організації виробничої діяльності;

* сучасну систему організації виробничої інфраструктури;

* міжнародні системи організаційно-виробничого забезпечення якості й конкурентоспроможності продукції;

* організацію науково-технічних досліджень, проектно-конструкторської, технологічної, організаційної і екологічної підготовки та освоєння нової продукції;

* основи організаційного проектування виробничих систем.

Студенти повинні вміти:

* визначати склад та спеціалізацію виробничих підрозділів, що формують оптимальну структуру підприємства;

* забезпечувати ефективне функціонування складових виробничого процесу;

* гармонійно сполучати елементи виробничого процесу в часі й просторі, організовувати працю людей і роботу устаткування;

* раціонально поєднувати організаційні форми та економічні методи функціонування виробничих систем;

* кількісно порівнювати й економічно оцінювати ефективність різних варіантів організації діяльності та виробничої інфраструктури;

* обґрунтовано розробляти організаційні заходи з забезпечення якості й конкурентоспроможності продукції;

* розробляти заходи, графіки та економічні обґрунтування щодо створення та освоєння нової продукції;

* оперативно діагностувати існуючий стан організації діяльності виробничих систем;

* планувати й створювати організаційні проекти діяльності систем різних рівнів та передбачати реорганізаційні заходи на підприємстві виходячи з кон’юнктурної ситуації.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ “ ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ”!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11