Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Офісний менеджмент *
Вступ

Офісний менеджмент

Кафедра Менеджменту

Автор курсу

Миколюк Оксана Анатоліївна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1013.
Протокол № 2 від 28.10.2015р.
 

Мета курсу - формування у майбутніх менеджерів умінь організовувати свою роботу та роботу, складати основні види управлінської документації, передача знань та розвиток навичок, необхідних для професійної діяльності менеджерів в умовах ринкових відносин, елементами якої є правові, технологічні, організаційно-технічні та навчально-методичні складові, а також формування у студентів необхідних теоретичних знань та практичних навичок з питань управління організацією.

Навчальна дисципліна є вибірковою для підготовки спеціалістів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060101«Менеджмент організацій і адміністрування» і вивчається відповідно до навчального плану протягом одного семестру. Форма контролю — залік.

Завданням курсу є вивчення дисципліни – набуття теоретичних знань та підготовка висококваліфікованих менеджерів, які володіють науково обґрунтованими методами організації управлінської праці, що визначає вирішення таких підзавдань:

• організація управлінської праці менеджерів різних рівнів управління та формування її складових;

• застосування сучасних принципів та напрямів наукової організації праці;

• використання часу як ресурсу;

• організація процесу документування в управлінні, вимог до складання та оформлення документів, а також практичних умінь з:

– планування та організації особистої роботи менеджера;

– організація робочого місця менеджера;

– застосовування технології роботи з текстовими матеріалами;

– організація та проведення нарад і зборів;

– здійснення підготовки та проведення ділових зустрічей, переговорів;

– управління потоком відвідувачів;

– раціоналізація телефонних контактів; взаємодія з секретарем; використання технічних засобів управління;

– складання та оформлення документів: організаційно-розпорядчих, з особового складу, з господарської та зовнішньоекономічної діяльності;

– формування потоків документів, організація порядку проходження і виконання документів;

– використання ком’юптерних програм автоматизації діловодства.

• отримання знань про новітні технологій організації праці в менеджменті;

• аналіз сучасного стану та тенденції розвитку новітніх технологій в менеджменті;

• організація та проведення управлінської діяльності на будь-якому об’єкті;

• організація інформаційного обслуговування органів управління будь-якого рівня;

• обґрунтування необхідності здійснення предметних та міждисциплінарних розробок теоретико-прикладного напряму, спрямованого на правове забезпечення та раціоналізацію управлінської діяльності менеджерів;

• формування бази моделей прийняття управлінських рішень менеджером та внесення пропозиції про додаткові заходи безпеки учасників підприємницької діяльності.

Предметом вивчення дисципліни «Офісний менеджмент» є загальні закономірності та методи організації управлінської роботи, спілкування та процесу руху документів.

Під організацією праці менеджерів, технiкою особистої роботи розумiють, в першу чергу, порядок, правила службової поведінки в апараті управління, спрямовані на виконання поточних та перспективних завдань менеджерами та іншими працівниками відповідно до діючих посадових інструкцій та положень про структурні підрозділи.

Офісний менеджмент ґрунтується на розробці комплексу регламентів, які визначають місце і роль кожного структурного підрозділу апарату управління і кожного працівника в системі управління, порядок взаємозв’язків між ними, норми взаємовідносин усередині апарату управління, форми впливу на діяльність об’єкта управління, способи контактів з навколишнім середовищем.

Об’єктом вивчення дисципліни є структурні підрозділи апарату управління і кожен працівник в системі управління.

Курс „Офісний менеджмент” як наукова дисципліна включає в себе загальнонаукові та спеціальні методи дослідження.

В результаті вивчення навчальної дисципліни „Офісний менеджмент” студент повинен знати:

• основні перспективні напрямки розвитку технологій організації праці менеджера;

• функціональні особливості, переваги, недоліки різних технологій організації праці менеджера;

• нові технології підтримки управлінських рішень;

• поняття організації, поділу та кооперації праці в апараті управління;

• методи оцінки економічної ефективності розробки та організації робочого місця в апараті управління на базі використання АРМ;

уміти:

• виконати аналіз обчислювальних засобів організації або фірми, організації технологічного процесу збирання, передачі та опрацювання інформації або технології створення інформаційних продуктів АРМ та їх відповідності розв’язуваним перспективним бізнес-завданням організації;

• розробити проект їх модернізації (функціональних та забезпечуючих елементів);

• здійснювати вибір та впровадження інформаційних технологій, які забезпечують значне підвищення продуктивності та прибутковості виробничо-господарської діяльності, конкуренто-спроможності організації.

Міждисциплінарні зв’язки дисципліни «Офісний менеджмент» базується на вивченні таких дисциплін, як: «Основи менеджменту», «Основи психології та педагогіки», «Українська мова професійного спілкування», «Діловодство», «Конфліктологія», «Етика ділового спілкування», «Етика бізнесу», «Ділові комунікації та основи іміджології», «Адміністративний менеджмент», «Організаційна поведінка»; вивчення курсу пов’язане з усіма дисциплінами, які характеризують об’єкт управління або окремі функції (юридичними, економічними та обліковими, маркетингом, тощо).

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11