Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Політика галузева *
Вступ

Політика галузева

Кафедра Економіки та менеджменту промислових підприємств

Автор курсу

Косіюк О.М.
ст. викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1005.
Протокол № 2 від 28.10.2015р.
 

Дисципліна «Політика галузева» передбачає знання стану і проблем національної економіки, уявлення про можливості альтернативних дій з урахуванням передумов, цілей, доступних фінансових ресурсів, побічних ефектів і можливостей існуючого ладу.

Предметом вивчення дисципліни є принципи і методи формування економічної політики держави, напрямки економічної політики, цілі і засоби, суть структурної і промислової політики, пріоритетні напрямки розвитку економіки.

Дисципліна «Політика галузева» спирається на добрі знання економіки, економічних категорій та понятійно-термінологічного апарату економічних наук. Вона пов'язана з такими дисциплінами, як "Основи економічної теорії", "Макроекономіка", "Мікроекономіка", "Економіка підприємства", "Правознавство".

Вивчення дисципліни «Політика галузева» передбачає засвоєння студентами теорії та практики державної економічної політики на макро- і мікрорівнях, а також уміння проводити економічний аналіз на макрорівні з урахуванням закономірностей, методів, форм і механізмів регулювання і управління економічними явищами та процесами, що відбуваються в сучасному суспільстві.

Завдання дисципліни полягає в отриманні студентами знань з наступних питань:

- економічна політика, її суть та роль у ринковій системі господарювання;

- система галузей народного господарства;

- структурна політика, державне стимулювання структурних зрушень в економіці України;

- промисловість, її місце в розвитку економіки і структурі суспільного виробництва;

- міжгалузевий баланс виробництва і розподілу продукції, його структура; міжгалузеві комплекси: принципи їх формування;форми суспільної організації виробництва: спеціалізація, кооперування, комбінування, концентрація.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11