Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Іноземна мова додатково (Англійська) *
Вступ

ПОГЛИБЛЕНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ОА,ЕП,ЕК

Кафедра Романо-германських мов

Автор курсу

Жолобова Тамара Дмитрівна

доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 132.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

«Поглиблений курс англійської мови для студентів спеціальностей ОА,ЕП,ЕК»

Дана дисципліна заснована на сучасних підходах до вивчення іноземних мов студентами дистанційного навчання. Головним напрямом курсу є дослідження мовленнєвого підґрунтя ведення бізнесу, ділових переговорів, особливостей ділового середовища, а також складання резюме, різних видів протоколів, способів, типів і стилів управління підприємством. В межах курсу використовується світовий досвід поглибленого вивчення іноземних мов студентами економічних спеціальностей на професійному рівні. Студентам надаються знання про особливості іншомовного особливості ділового листування: лексика, граматика, діловий етикет, культурологічний аспект. Представлений в межах курсу словник надає студентам можливість кращого вивчення та розуміння спеціальної термінології.

Мета навчання іноземних мов у вищому навчальному закладі – вивчення мови на професійному, побутовому, культурологічному рівнях та на рівні ділового спілкування, формування комунікативних навичок у сферах професійно-ділового спілкування в усній та письмовій формах. На професійному рівні - розвиток навичок англомовної усної та письмової комунікації: читання літератури за фахом, усні та письмові повідомлення, складання резюме.

Предмет: обсяг з лексики та граматики іноземної мови, що дає можливість здійснювати професійне спілкування та одержувати необхідну професійну інформацію з іноземних видань.

В межах дисципліни «Англійська мова» для студентів дистанційного навчання розглядаються морально-етичні основи ведення бізнесу, основні постулати ділової етики та моралі; основи ділового протоколу; особливості та способи організації ділових переговорів, зустрічей та прийомів; способи реакції та поведінки у стандартних етикетних ситуаціях; способи, типи і стилі управління підприємством; особливості та характер роботи керівника.

Розвиток навичок усної комунікації на ділову та побутову тематику дає вивчення таких тем: «Етикет телефонної розмови», «Працевлаштування за кордоном», «Організація та проведення конференцій», «Транспорт. Поїздка по місту», «Атрибутика ділових зустрічей» .

Формування досвіду мовлення на культурологічному рівні передбачає більш детальне ознайомлення студентів з економікою країн, мова яких вивчається, (США, Велика Британія), з їх історією, політичним устроєм, культурою, звичаями, етнічними особливостями, містами, видатними людьми, розвитком науки. Це також формування уміння вести ділові переговори, знання етикету та способів організації ділових прийомів, складання резюме, написання тез доповідей.

Завдання. Закріплення знань, набутих на попередніх курсах, вивчення морфологічних структур, синтаксичних конструкцій в англійській мові в межах професійно-ділової тематики та на культурологічному рівні; набуття навичок практичного володіння англійською мовою в різних видах мовленнєвої діяльності; поглиблення та закріплення фахової лексики. Читання та переклад літератури за фахом для отримання новітньої професійної інформації через іноземні джерела, навчання усним та письмовим видам фахової комунікації, анотуванню та реферуванню іноземних джерел українською та англійською мовами, формування уміння вести ділові бесіди, знання етикету та способів організації ділових переговорів.

В результаті вивчення курсу англійської мови студент повинензнати:

– граматику в тому обсязі, що передбачає практичне володіння англійською мовою і формує навички усної та письмової комунікації;

– лексику в обсязі тематики, обумовленою програмою;

– спеціальну термінологічну лексику, що повинно забезпечити майбутньому спеціалісту можливість отримувати і передавати наукову інформацію зі свого фаху;

В результаті вивчення курсу англійської мови студент повинен вміти:

– передавати зміст прочитаного матеріалу іноземною мовою;

– робити усне (діалогічне, монологічне) та письмове повідомлення;

– вести ділову бесіду,

– складати резюме,

– організовувати ділові переговори та брати участь у наукових конференціях іноземною мовою;

– формулювати тези, писати наукові статті з подальшою участю у науково-практичних конференціях.

Структура курсу.

Лекційний матеріал, питання до самоконтролю, тестові завдання та граматичні вправи.

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс поданий у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми у вигляді гиперпосилань, кожна з яких, у свою чергу, містить лекційний матеріал, питання до самоконтролю, тестові завдання та граматичні вправи. Перед початком вивчення курсу рекомендовано ознайомитися з розділом „Рекомендації студенту”.

Бажаємо успіху у вивченні предмету

«Поглиблений курс англійської мови для студентів спеціальностей ОА,ЕП,ЕК»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11