Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання демографічних процесів *
Вступ

МОДЕЛЮВАННЯ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Кафедра Автоматизованих систем та моделювання в економіці

Автори курсу

Овчиннікова Олена Русланівна
к.е.н.
доцент

Вальков Олександр Броніславович
ст.викладач

Куликов Олексій Олександрович
асистент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 969.
Протокол № 2 від 28.10.2015р.
 

Дисципліна «Моделювання демографічних процесів» дає студентам уявлення про основні демографічні закономірності, методи збору і аналізу статистичної інформації про населення, демографічні прогнози і демографічну політику. В рамках курсу розглядаються місце демографії в системі наук, а також взаємозв'язках між демографічними і соціально-економічними процесами. Основою  курсу є також вивчення досвіду вживання демографічних знань і методів в аналізі і прогнозі економічних і соціальних тенденцій, щоб дати студентам наукове уявлення про статистичні закономірності демографічних подій і процесів, а також демографічні основи страхування життя.

Дисципліна включає:

·вивчення базових інструментів демографічного аналізу;

·аналіз закономірностей і перспектив розвитку демографічних процесів в Україні і в світі;

·вивчення основних теорій демографічного розвитку, а також взаємозв'язків демографічних і соціально-економічних процесів і структур;

·вивчення основних методів демографічного прогнозування  і комп'ютерних програм для реалізації прогнозів;

·ознайомлення з системою збору даних про населення;

·вивчення студентами системи демографічних показників і методів їх побудови;

·вивчення студентами методології математичного моделювання демографічних процесів і конкретних моделей;

·вироблення у студентів навиків професійної постановки і вирішення завдань моделювання демографічних процесів;

·вироблення у студентів навиків аналізу соціально-економічних явищ на основі математичних моделей демографічних процесів.

Мета: формування теоретичних знань про закономірності відтворення населення країни та регіонів у конкретних умовах часу; набуття практичних навичок щодо комплексного статистичного аналізу, моделювання і прогнозування відтворення населення.

Завдання: вивчення методів аналізу демографічних процесів та закономірностей відтворення населення, прогнозування та моделювання чисельності та складу населення, оцінювання інтенсивності міграційних процесів.

В результаті вивчення дисципліни „Моделювання демографічних процесів” студент набуває знання з системи показників оцінки рівня демографічних процесів та відтворення населення, методик побудови основних демографічних таблиць – смертності, народжуваності, шлюбності та розлюченості, їх аналізу, методик перспективних розрахунків чисельності населення та його статево-вікової структури.

Отримані знання і уміння фахівці (на управлінському рівні) можуть використовуватись при:

- здійсненні соціальних моніторингів розвитку території різного рівня організації і масштабу;

- моделюванні розвитку соціально-демографічних, етнічних і соціально-професійних груп населення;

- коректувані даних соціологічних вибірок і результатів досліджень;

- побудові прогнозів демографічних показників у сфері статистики населення і соціології демографічної поведінки сім'ї і особи;

- виконанні демографічної діагностики (описі демографічної ситуації) в тій або іншій країні, регіоні, місті, локальному співтоваристві з використанням елементів прогнозування і потенційної демографії.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11