Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Історія розвитку соціально-трудових відносин *
Вступ

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Кафедра Управління персоналом і економіки праці

Автор курсу

Хитра Олена Володимирівна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1193.
Протокол № 1 від 26.09.2018р.
 

Розвиток світової економічної думки проходить крізь призму часу та розуміння людських відносин і праці. Він зумовлений діалектикою поглядів на людську складову й людські відносини у виробничій діяльності, визначається дбайливим сприйняттям минулого, перенесенням з нього у сьогодення найкращих думок і досвіду.

З часу появи людини та формування людської спільноти з метою виживання праця стала не лише основою її життєдіяльності, а й головною сферою її організації та розвитку. Важливість праці у господарському поступі безсумнівна. Погляди на роль цього поняття змінювалися упродовж тисячоліть, разом з еволюцією економічного світогляду.

Мета дисципліни – формування цілісної системи знань щодо еволюції соціально-трудових відносин.

Завдання дисципліни полягають у тому, щоб досягти розуміння студентами логіки виникнення й розвитку наукових вчень у сфері соціально-трудових відносин та озброїти їх практичними навиками застосування положень відомих теорій соціально-трудових відносин у практиці державного регулювання соціальної сфери, у практичній діяльності підприємств та, зокрема, у сфері управління персоналом.

Предмет дисципліни: закономірності зародження, послідовного розвитку та удосконалення соціально-трудових відносин.

Після опанування дисципліни студент повинен знати:

- особливості розвитку соціально-трудового напряму в економічній думці Стародавнього світу;

- особливості розвитку соціально-трудового напряму в економічній думці Середньовіччя;

- специфіку розгляду соціально-трудових питань у класичному напрямі політичної економії;

- відмінності теорій трудової вартості та факторів виробництва;

- специфіку розгляду соціально-трудових питань у критичному та альтернативному напрямах політичної економії;

- специфіку соціально-трудових відносин у розумінні соціалістів-утопістів;

- специфіку соціально-трудових відносин у марксистській економічній теорії;

- особливості розгляду соціально-трудових питань представниками маржиналізму;

- відмінності неокласичного та кейнсіанського підходів у трактуванні питань соціально-трудової сфери;

- специфіку розгляду соціально-трудових питань у концепціях інституціоналізму і теоріях трансформації суспільства;

- основні ідеї концепції “економічної людини” та концепції “соціальної людини”;

- специфіку розгляду соціально-трудового напряму в економічній думці України;

- особливості становлення, розвитку та актуальні проблеми економіки праці як самостійної наукової дисципліни.

Після опанування дисципліни студент повинен вміти:

- застосовувати положення відомих теорій соціально-трудових відносин у практиці державного регулювання соціальної сфери;

- застосовувати положення відомих теорій соціально-трудових відносин у практичній діяльності підприємств, зокрема у сфері управління персоналом;

- організовувати сучасні наукові дослідження у сфері економіки праці та управління персоналом з метою підвищення ефективності використання трудового потенціалу.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11