Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Управління корпоративною культурою організації *
Вступ

УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ КУЛЬТУРОЮ ОРГАНІЗАЦІЇ

Кафедра Управління персоналом та економіки праці

Автор курсу

Літинська Валентина Анатоліївна
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 892.
Протокол № 6 від 21.05.2014р.
 

Метою вивчення дисципліни «Управління корпоративною культурою організації» є необхідність формування у майбутніх представників економічної інтелігенції гуманістичного світогляду на засадах універсалізму, на основі знання розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, знання сутності корпоративної культури, а також

системи цінностей співробітників та всієї організації. Навчальний курс «Управління корпоративною культурою організації» покликаний моделювати поведінку людини та її орієнтацію в соціокультурному просторі. Без розуміння того факту, що, попри всі серйозні трансформації соціально-економічної системи, основним суб’єктом господарювання була і буде людина, вважається малоймовірним перетворити Україну в економічно розвинену, демократичну державу з високою політичною культурою громадян. На трудову поведінку людини, ефективність її діяльності могутній вплив здійснюють ціннісні орієнтації, переконання, вірування, традиції, тобто фактори культури.

Теорія корпоративної культури знаходиться в процесі формування як наукова дисципліна. Крім того, ідея дати остаточні рекомендації для нашого мінливого світу навряд чи є корисною. Сучасний менеджер не повинен замикатися у рамках якоїсь однієї, хоча і авторитетної, доктрини. Знання загальних законів, принципів, теорій корпоративної культури дозволить керівнику виробництва реалізовувати на практиці свої оригінальні концепції і рішення.

Для досягнення мети перед студентами висуваються декілька основних задач, які складають структурно-логічну схему курсу:

- вивчення і засвоєння цінностей, переконань, очікувань, символів, традицій, які склалися в організації за час її діяльності та приймаються більшістю її співробітників;

- уміння аналізувати і сприймати корпоративні норми як різновид норм духовної культури, як різновид соціальних норм;

- формування уміння сприймати корпоративну культуру як: а) частину теорії керування персоналом і як: б) прикладну культурологію;

- моделювання трудових цінностей і їх мотивації;

- вироблення уміння критично, самостійно мислити, аналізувати різні підходи, концепції, наукові теорії;

- формування уміння оцінювати корпоративну культуру окремих організацій та підрозділів;

- розвиток навичок опрацювання програми становлення корпоративної культури у конкретній установі;

- засвоєння ключових понять корпоративної культури як вищого рівня узагальнення;

- розуміння практичного значення корпоративної культури як реальної сили, що позитивно впливає на підвищення ефективності виробництва.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом "Рекомендації студенту".

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни

"УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ КУЛЬТУРОЮ ОРГАНІЗАЦІЇ"!!!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11