Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Управління виробничими групами *
Вступ

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ГРУПАМИ

Кафедра Управління персоналом і економіки праці

Автор курсу

Хитра Олена Володимирівна
доцент
кандидат економічних наук

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1194.
Протокол № 1 від 26.09.2018р.
 

Одним з гострих практичних питань успішної роботи трудового колективу є управління процесом його формування, оптимального функціонування і гармонійного розвитку. Управління охоплює як організацію (трудовий колектив постає тут як об’єкт, соціальне утворення, наділене внутрішньою структурою), так і оперативне управління (процеси, що відбуваються у колективі).

Мета дисципліни – формування системи теоретичних знань і практичних навичок у сфері ефективного управління виробничими групами в організації.

Завдання дисципліни полягають у тому, щоб озброїти студентів сучасними знаннями теорії управління виробничими групами та практичними навиками впливу на трудову поведінку як колективів працівників, так і окремих виконавців, з метою забезпечення ефективної діяльності організації.

Предмет дисципліни: методи управлінського впливу на процеси групової динаміки, що відбуваються на підприємствах, в установах та організаціях.

Після опанування дисципліни студент повинен знати:

- зміст, завдання, принципи та напрямки реалізації стратегії управління виробничими групами;

- поняття, основні ознаки і базові умови утворення виробничих груп в організації;

- підходи до класифікації груп в організації;

- переваги й недоліки групового процесу, форми організації спільної діяльності колективу;

- механізми управління міжособистісними відносинами в групі;

- методи прийняття рішень у групі;

- механізми забезпечення ефективної роботи групи.

Після опанування дисципліни студент повинен вміти:

- оцінювати фактори, які впливають на ефективність діяльності груп;

- виконувати соціометричні дослідження у виробничих групах;

- оцінювати соціально-психологічний клімат, який панує у колективі, розробляти пропозиції щодо його поліпшення;

- оцінювати вплив групи на трудову поведінку окремих працівників;

- застосовувати методи підвищення (зниження) згуртованості групи;

- ефективно використовувати різні методи управління конфліктними ситуаціями у групах;

- визначати стадії розвитку виробничої групи та керувати груповою динамікою;

- визначати соціальний потенціал колективу і застосовувати соціальні технології, спрямовані на його реалізацію.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11