Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Маркетингові комунікації *
Вступ

МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ

Кафедра Маркетингу

Автор курсу

Бойко Р.В.
канд. е. наук.
доц.

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1031.
Протокол № 2 від 28.10.2015р.
 

Останніми роками водночас із зростанням ролі маркетингу істотно змінилося значення маркетингових комунікацій. Нині для успішного продажу недостатньо запропонувати товар за привабливою ціною через розгалужену мережу збуту. Необхідно, використовуючи відповідні засоби просування, домогтися того, щоб відмітні якості товару стали відомими цільовій групі споживачів.

Передумовою успішної маркетингової діяльності підприємства на ринку стає розробка програми комунікації з двома взаємопов’язаними цілями: зробити товар відомим і зробити товар привабливим. Така програма зазвичай використовує різноманітні канали комунікації: торговий персонал, рекламу, стимулювання збуту, зв’язки з громадськістю, виставки, ярмарки, прямий маркетинг, упаковку та ін.

Перехід України до ринкових відносин потребує підготовки спеціалістів з маркетингу, які мають бути обізнані з питаннями маркетингової політики комунікацій: рекламуванням товарів, стимулюванням продажу, створення іміджу підприємств тощо. Особливо цінують спеціалістів з паблік рілейшнз, з персонального продажу, прямого маркетингу та розробки упаковки. Тільки комплексний підхід до вирішення проблем маркетингових комунікацій є перспективним, бо тільки він сприяє досягненню успіху будь-якого напрямку діяльності як у виробництві, та і у сфері обігу матеріальних засобів.

Мета курсу “Маркетингова політика комунікацій” – надання знань щодо системи, методів та алгоритмів розрахунків ефективності рекламного звернення до цільової аудиторії; формування практичних навичок використання реклами в процесі товаропросування

Завдання: вивчення основних категорій маркетингових комунікацій; ознайомлення з методиками розроблення бюджету рекламних кампаній, алгоритмами розрахунків ефективності рекламного звернення до цільової аудиторії та набуття практичних навичок їх використання в процесі просування товарів, пошуку резервів удосконалення системи товаропросування.

Предмет: взаємовідносини товаровиробників з організаціями, які впливають на товаропросування в Україні.

В результаті викладання дисципліни, студенти повинні знати:

- сутність і цілі маркетингової комунікативної політики;

- визначення основних видів комунікацій та умов їх ефективного застосування;

- значення реклами та її вплив на споживача, умови ефективного виконання комунікативних функцій маркетингу із застосуванням реклами;

- особливості стимулювання збуту і його застосування в практиці діяльності виробників та інших учасників ринку;

- значення відносин виробника з громадськістю у системі маркетингових комунікацій.

В результаті викладання дисципліни, студенти повинні вміти:

- використовувати принципи, методи та інструментарій комунікаційної діяльності у конкретній маркетингової ситуації;

- розробляти план проведення рекламної кампанії;

- визначати напрямки використання засобів маркетингової комунікаційної діяльності для найкращого просування товару на ринок;

- визначати ефективність проведеної рекламної кампанії;

- розробляти бюджет рекламної кампанії;

- розраховувати ефективність рекламного звернення до цільової аудиторії;

- шукати резерви в процесі удосконалення системи товаропросування.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11