Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Логістичне обслуговування *
Вступ

Логістичне обслуговування

Кафедра Маркетингу

Автор курсу

Андрушкевич З.М.
канд. екон. наук.
доц.

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1032.
Протокол № 2 від 28.10.2015р.
 

У сучасній економіці помітною стає тенденція до сукупної товарної пропозиції, доповненої послугою. Фактично споживач купує не тільки товар як фізичний об'єкт, але й водночас супутню послугу. Значну роль в процесі обслуговування споживача відіграє логістичне обслуговування, до сфери компетенції якого належать процеси задоволення потреб споживачів, а саме координація дій всіх учасників ланцюга поставок, оцінки ефективності бізнес-процесів з точки зору обраного рівня якості обслуговування.

Метою вивчення дисципліни «Логістичне обслуговування» є здобуття теоретичних знань та практичних навичок організації логістичного обслуговування споживачів.

Предметом вивчення дисципліни є принципи і методи організації логістичного обслуговування споживачів, стандарти логістичного обслуговування, теоретичні засади і організаційно-методичні основи формування та функціонування системи логістичного обслуговування споживачів.

Основні завдання дисципліни «Логістичне обслуговування»: набуття студентами глибоких теоретичних знань з питань концепції, стратегії та тактики логістичного обслуговування; опанування студентами методичним інструментарієм розроблення та реалізації завдань логістичного обслуговування; оволодіння навичками логістичного мислення та розроблення пропозицій щодо удосконалення логістичного сервісу і механізмів його функціонування; набуття навичок організації логістичного обслуговування споживачів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- основні визначення та терміни навчальної дисципліни; цілі логістичного обслуговування;

- компоненти логістичного обслуговування та їх вплив на рівень обслуговування споживачів;

- основи організації i технології обслуговування споживачів; основні види витрат на логістичне обслуговування;

- поняття «стандартів обслуговування» та якості послуг; різні концепції логістичного обслуговування.

Теоретичні знання мають бути закріплені практичними навичками. У цьому зв’язку студенти повинні вміти:

- розраховувати компоненти логістичного обслуговування;

- якісно обслуговувати споживачів на всьому ланцюгу: допродажного, продажного та післяпродажного обслуговування;

- визначати пріоритети в обслуговуванні споживачів;

- сегментувати споживачів та розроблювати пакети логістичних послуг для різних сегментів;

- кількісно оцінювати рівень логістичного обслуговування;

- планувати та контролювати цикл обслуговування споживача; розробляти оптимальні стратегії роботи з клієнтами компанії; оцінювати якість логістичного обслуговування та розробляти стандарти обслуговування.

Роль і місце дисципліни в професійній підготовці маркетолога полягає в тому, що логістичний сервіс нерозривно пов'язаний з процесом розподілу і є комплексом послуг, що надаються в процесі постачання товарів. Вивчення дисципліни «Логістичне обслуговування» дозволить студентам поглибити знання про логістичне обслуговування споживачів та його роль у сучасній економіці, про формування партнерських стосунків з клієнтами в системі логістичного обслуговування та дозволить використати отримані знання у практичній роботі.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11