Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Банківська система *
Вступ
РУС

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА

Кафедра Фінансів та банківської справи

Автор курсу

Олійник А.В.
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 905.
Протокол № 6 від 21.05.2014р.
 

Сучасну банківська система є великою, динамічною, цілеспрямованою, відкритою системою, яка характеризується наявністю значної кількості елементів, що виконують різні функції та мають багаторівневу ієрархічну структуру з наявністю складних прямих та зворотних взаємозв’язків і визначеної процедури прийняття рішень. Банківська система знаходиться в постійному розвитку, який безпосередньо залежить від рівня економічних відносин у країні.

Ефективність функціонування банківської системи є необхідною умовою розвитку ринкових відносин в Україні. Це в свою чергу визначає головну роль центрального банку в системі регулювання банківської діяльності. Національний банк України докладає зусиль для реалізації основної стратегічної мети, визначеної для нього законодавством, – забезпечення стабільності національної валюти шляхом проведення цілеспрямованої монетарної політики, зорієнтованої на макроекономічну стабілізацію та зниження темпів інфляції.

Ефективна банківська система є найважливішим елементом відтворювальної структури економіки, адже організує рух та перерозподіл ресурсів суспільства. В умовах інтеграції України в Європейську та світову економіку ефективність банківської системи країни визначає ступінь мобілізації тимчасово вільних коштів суб’єктів підприємництва та населення з метою перетворення їх у реальний капітал.

Розвиток банківської системи тісно пов’язаний зі створенням ефективного механізму управління банківською діяльністю, дієвими системами регулювання, контролю і системи забезпечення фінансової безпеки. Це в свою чергу потребує глибокого вивчення основ сучасної банківської системи, дослідження сутності й особливостей її функціонування в ринкових умовах господарювання, вивчення та врахування світового досвіду, а також перспективних можливостей розвитку банківської та фінансово-кредитної системи України в цілому.

Мета курсу – формування системи знань у галузі побудови, організації, функціонування банківських систем та методології регулювання, менеджменту, фінансової безпеки банківської діяльності.

Основні завдання – вивчення поняття, структури, функцій, основних завдань і призначення банківської системи та її елементів; оволодіння методами аналізу та менеджменту банківської діяльності; набуття вмінь та навичок використання міжнародного досвіду регулювання банківської діяльності та застосування інструментів при забезпеченні фінансової безпеки банків.

Після вивчення курсу студент повинен знати:

- сутність, основні риси, функції та цілі створення банківської системи України;

- законодавчу та нормативну базу, що регулює банківську діяльність;

- принципи функціонування елементів банківської системи;

- організаційно-правовий статус Національного банку України;

- основні засади грошово-кредитної політики;

- методичні підходи до проведення аналізу банківської діяльності;

- економічний зміст нормативів регулювання банківської діяльності;

- основні показники, які визначають фінансовий стан банку та банківської ситеми;

- порядок здійснення регулювання, нагляду та контролю банківської діяльності;

- основи використання фінансових методів та важелів у системі безпеки банківської системи;

- проблеми та перспективи розвитку банківської системи України.

Після вивчення дисципліни студент повинен вміти:

- характеризувати банківську систему, як елемент ринкової економіки;

- аналізувати основні фінансові показники діяльності банку та банківської системи в цілому;

- застосовувати економічні нормативи для аналізу стану банку та банківської системи;

- розрізняти сутність «банківського регулювання», «банківського нагляду» та «банківського контролю».

Предмет курсу – економічні відносини, що виникають між учасниками банківської системи.

Об’єкт – банківська система України.

Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення дисциплін циклу економічної теорії, блоку “Вища математика”, “Гроші та кредит”, “Фінанси”, “Банківські операції”, “Інформаційні системи і технології у фінансах”. Передує вивченню таких дисциплін як: “Фінансовий менеджмент в банках”.

По закінченні курсу студенти складають іспит

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11