Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Фондовий ринок *
Вступ

ФОНДОВИЙ РИНОК

Кафедра Фінансів та банківської

Автор курсу

Квасницька Раїса Степанівна
кандидат економічних наук
доцент
професор кафедри фінансів та банківської справи

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 994.
Протокол № 2 від 28.10.2015р.
 

Фондовий ринок – це сегмент фінансового ринку, що охоплює грошовий ринок та ринок капіталів і за допомогою особливого типу інструментів – цінного паперу – забезпечує акумуляцію, розподіл та перерозподіл фінансових ресурсів. В умовах високих ставок на кредитному ринку ринок цінних паперів є дієвим механізмом, що спрямовує інвестиційний капітал у виробничу та соціальну сфери. Формування і розвиток ринку цінних паперів – це об’єктивний процес, покликаний сприяти розширенню ринкових відносин, виробництва, інтеграції України в систему світових ринків капіталу.

Обмежений досвід національного ринку цінних паперів потребує зваженого застосування його інструментів, створення повноцінної інфраструктури та важелів регулювання, механізмів захисту інвесторів.

Курс «Фондовий ринок» займає особливе місце в структурно-логічній схемі підготовки фахівців. Це зв'язано, насамперед, з тим, що в даний час у суспільстві сформувалася стійка потреба в знаннях в області цінних паперів, особливостей створення та функціонування ринку цінних паперів, що продиктована сучасною інвестиційною ситуацією, що склалася у вітчизняній економіці.

Мета: формування системи знань про сутність, роль та механізм функціонування фондового ринку в умовах ринкової економіки і конкуренції.

Завдання: оволодіння студентами чітких знань особливостей інвестування у різні види цінних паперів; з'ясування механізму функціонування й аналізу фондового ринку; зассвоєння сутності фондової та ф'ючерсної торгівлі і розкриття механізму її здійснення; виявлення основних характеристик форвардного і ф'ючерсного контрактів; оволодіння навичками управління на фондовому ринку.

Предмет: Предметом дисципліни є система економічних відносин, які виникають між учасниками фондового ринку (населенням, суб’єктами господарювання, органами державної влади, фінансовими посередниками та інститутами інфраструктури ринку) у процесі купівлі-продажу фінансових активів.

Місце в структурно-логічній схемі напряму підготовки. Дана дисципліна є вибірковою та вивчається студентами після вивчення таких базових дисциплін, як «Фінанси», «Гроші та кредит», «Фінансовий ринок», «Інвестування». А також вона є базою для вивчення таких дисциплін, як «Біржова справа», «Ринок фінансових послуг».

Після опанування дисципліни «Фондовий ринок» студенти повинні:

знати:

* місце ринку цінних паперів у структурі фінансового ринку, особливості залучення позичкових капіталів за допомогою особливого інструменту – цінних паперів;

* первинний та вторинний ринки, їх структуру та основні функції;

* інститути фондового ринку та їх функції;

* суть та роль фондової біржі в обігу цінних паперів;

* основні види операцій із цінними паперами на біржовому та позабіржовому ринках;

* основи управління на фондовому ринку;

уміти:

* орієнтуватись у видах цінних паперів, їх системних ознаках та особливостях застосування;

* охарактеризувати тенденції та стан міжнародних ринків цінних паперів;

* використовувати методи оцінки надійності та дохідності цінних паперів, розраховувати їх вартісні та кількісні показники;

* визначати особливості розвитку фондового України, а також його сучасний стан і перспективи розвитку;

* орієнтуватись у національному законодавстві, що регламентує функціонування фондового ринку.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11