Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Польська мова *
Вступ

Польська мова

Кафедра Ділової іноземної мови

Автор курсу

Балицька Регіна Владиславівна
викладач польської мови
магістр педагогіки

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 794.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Зростаючі потреби в спілкуванні та співпраці між країнами і людьми з різними мовами та культурними традиціями, нова освітня система в Україні вимагають суттєвих змін у підході до викладання, оновлення змісту та методів навчання іноземних мов.

Знання іноземних мов є важливою передумовою для особистих, культурних, професійних та економічних контактів. Оновлення цілей та змісту навчання зумовлює оновлення освітніх технологій. Ця програма ґрунтується на результатах сучасних психолого-педагогічних та методичних досліджень, які розглядають навчання іноземних мов як процес особистісного розвитку студента в контексті "поліглота культур".

Визначаючи нові цілі, зміст і методи навчання, програма сприяє реформі вищої освіти в галузі викладання іноземних мов, враховуючи Рекомендації Ради Європи. Програма не обмежує самостійності й творчої ініціативи викладача, передбачаючи гнучкість у відборі та розподілі навчального матеріалу відповідно до потреб студентів та обраних засобів навчання (навчально-методичні комплекси, підручники, посібники, аудіо-, відеоматеріали тощо).

Мета, завдання та предмет дисципліни. Дисципліна «Польська мова» передбачає практичне опанування студентами мовленнєвих умінь на рівні А1, достатньому для здійснення іншомовного спілкування в чотирьох видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні та письмі в типових ситуаціях спілкування.

Метою є вивчення мови на початковому рівні, формування комунікативних навичок у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній та письмовій формах. Розвиток навичок усної та письмової комунікації.

Завдання: набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі розмовно-побутової тематики.

Предмет: лексика, граматика і фонетика іноземної мови.

В результаті вивчення дисципліни «Польська мова» студент:

знатиме:

– граматику в тому обсязі, що передбачає практичне володіння польською мовою і формує навички усної та письмової комунікації рівня А1;

– лексику в обсязі розмовно-побутової тематики, обумовленою программою, яка складена згідно вимог стандартів комісії Міністерства освіти Польщі, що відповідає міжнародному рівню володіння мовою – А1 ;

вмітиме:

– передавати короткий зміст прочитаного матеріалу іноземною мовою;

– робити усне та письмове повідомлення;

– розуміти і передавати змісти текстів після аудіювання та перегляду навчальних відефільмів.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11