Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Комп`ютерні технології економічного аналізу *
Вступ

Комп’ютерні технології економічного аналізу

Кафедра Автоматизованих систем і моделювання в економіці

Автор курсу

Проскурович О.В.
канд.екон.наук
доц.

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 977.
Протокол № 2 від 28.10.2015р.
 

Дисципліна «Комп’ютерні технології економічного аналізу» передбачена навчальним планом для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» та є профілюючою для напрямку підготовки 6. 030502 «Економічна кібернетика».

Дисципліна є інтегрованою, маючи власні внутрішню логіку і зміст, вона базується на вихідних методологічних положеннях багатьох загальноекономічних дисциплін навчального плану, а також професійно-орієнтованих дисциплін. Навчальна дисципліна «Комп’ютерні технології економічного аналізу» вивчає організаційно-технологічні основи побудови та функціонування систем комп’ютерної обробки економічної інформації, аналізує основні сфери застосування інформаційних процесів у суспільстві взагалі та в організаційному управлінні зокрема.

Мета: надання фундаментальних теоретичних знань і набуття практичних навичок з питань створення і використання комп’ютерних технологій економічного аналізу в різних галузях національної економіки України.

Завдання:

1) вивчення методів побудови й використання автоматизованих систем обробки економічної інформації в різних галузях економіки України;

2) набуття практичних умінь і навичок застосування комп’ютерних технологій в економічному аналізі;

3) оволодіння методами оцінки ефективності розроблення та функціонування сучасних інформаційних систем, що ґрунтуються на передовій інформаційній технології та враховують світовий та вітчизняний досвід використання комп’ютерних систем в економіці;

4) опрацювання передового досвіду використання комп’ютерного оброблення інформації в управлінні виробництвом, трудовими, матеріальними та фінансовими ресурсами і т. ін.

Предмет: організація автоматизованої обробки економічної інформації в економічному аналізі суб’єктів підприємництва.

В результаті вивчення дисципліни «Комп’ютерні технології економічного аналізу» студент повинен:

знати: теоретичні аспекти з питань застосування комп’ютерних технологій в економічному аналізі; методи побудови й використання автоматизованих систем обробки економічної інформації в різних галузях економіки України; базові знання, які необхідні для майбутньої діяльності в інформаційній сфері економіки.

вміти: аналізувати та здійснювати постановку задач автоматизованої обробки інформаційної бази економічного аналізу в різних галузях національної економіки країни; застосувати комп’ютерні технологій в економічному аналізі; оволодівати методами оцінки ефективності розроблення та функціонування сучасних інформаційних систем, що ґрунтуються на передовій інформаційній технології та враховують світовий та вітчизняний досвід використання комп’ютерних систем в економіці; опрацювання передового досвіду використання комп’ютерного оброблення інформації в управлінні виробництвом, трудовими, матеріальними та фінансовими ресурсами і т. ін.

Засвоївши цей курс, студенти здобудуть теоретичну підготовку з питань застосування комп’ютерних технологій в економічному аналізі; набудуть реальних знань та навичок аналізу та постановки задач автоматизованої обробки інформаційної бази економічного аналізу в різних галузях національної економіки країни. Вони озброяться базовими знаннями, необхідними для майбутньої діяльності в інформаційній сфері економіки, заклавши тим самим досить істотне підґрунтя для подальшої спеціалізації на освітньо-кваліфікаційному рівні магістра (спеціаліста) з економічної кібернетики.

Зазначений дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з який у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи i контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом "Рекомендації студенту".

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни

«Комп’ютерні технології економічного аналізу»

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11