Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Соціально-економічні основи формування якості *
Вступ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ

Кафедра Маркетингу

Автор курсу

Тельнов А.С.
доктор екон. наук
проф.

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1076.
Протокол № 7 від 29.06.2016р.
 

Метою дисципліни „Соціально-економічні основи формування якості” є вивчення сутності і особливостей формування якості; формування у майбутніх спеціалістів комплексу знань щодо базових принципів, категорій, методів та інструментів управління якістю на сучасних підприємствах, узагальнюючи основні досягнення теорії та практики в області менеджменту якості; формування уяви про системну організацію процесів управління якістю організації.

Завдання навчальної дисципліни: засвоєння студентами теорії формування якості; набуття навичок наукового обґрунтування основних положень управління якістю, вміння оволодіння основними методами управління якістю та набуття практичних навичок застосування методів оцінки якості у процесі підготовки консультаційних проектів та написанні наукових робіт; засвоєння вимог відповідності якості міжнародним стандартам.

Предметом навчальної дисципліни є якість у всіх її проявах.

Після вивчення дисципліни студент повинен знати:

- сутність основних теоретичних положень сучасної концепції формування якості;

- співвідношення категоріальних понять в системі управління якістю;

- напрями державної політики у сфері якості;

- призначення та механізми застосування класичних і сучасних методів та інструментів управління якістю в діяльності підприємств;

- основи інтелектуалізації систем управління якістю;

- положення системного підходу до формування якості;

- еволюцію розвитку систем якості;

- обґрунтування якості у сфері послуг;

- концептуальні положення інтелектуалізації систем управління якістю;

- зміст складових, які утворюють якість трудового життя;

- сутність якості життя в механізмі цивілізованого розвитку.

Після вивчення дисципліни студент повинен вміти:

- розробляти заходи щодо підвищення задоволення клієнтів якісними товарами та послугами;

- розробляти заходи щодо підвищення якості трудового життя;

- здійснювати аналіз синтетичних категорій якості життя.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11