Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Обладнання підприємств торгівлі *
Вступ

Обладнання підприємств торгівлі

Кафедра Машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем

Автори курсу

Смутко Світлана Валеріївна
кандидат технічних наук
доцент

Лісевич Світлана Петрівна
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1269.
Протокол № 10 від 24.06.2019
 

Дисципліна «Обладнання підприємств торгівлі» відноситься до дисциплін професійної та практичної підготовки фахівців за напрямком підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» за ОКР «бакалавр».

Суть дисципліни полягає в реалізація змісту освіти відповідно до освітньо-професійної програми підготовки студентів, у засвоєнні студентами обсягу знань, необхідних у подальшій професійній діяльності, у набутті навичок щодо застосування теоретичних знань галузі, а також навичок самостійної, творчої роботи, що знадобляться для впровадження інновацій на підприємствах торгівлі.

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен знати: технічну характеристику обладнання, основні конструктивні та експлуатаційні параметри, принцип дії, особливості його експлуатації у відповідності до спрямування підприємства торгівлі; призначення та сферу використання засобів механізації, автоматизації технологічних процесів підприємств торгівлі різного рівня та спрямування. оволодіти теоретичними та практичним навичками з експлуатації та технічного обслуговування обладнання; набути практичних навичок з підбору, розташування обладнання підприємств торгівлі різних форм та напрямків діяльності.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю та контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитись з розділом «Рекомендації студенту».

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛАДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ»

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11