Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Історія споживчої кооперації *
Вступ

ІСТОРІЯ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Кафедра Маркетингу

Автор курсу

Решміділова С.Л.
канд. екон. наук
доц.

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1037.
Протокол № 2 від 28.10.2015р.
 

Метою викладання дисципліни є надання системи теоретичних знань і практичних умінь з теорії та історії споживчої кооперації.

Предметом курсу є закономірності становлення, розвитку та функціонування споживчої кооперації.

Основним завданням курсу є: вивчення основних понять курсу, розкриття змісту основних принципів споживчої кооперації, визначення природи кооперативів як громадсько-господарських організацій та їх основних відмінностей від інших організацій, вивчення структури основних правових актів, які регулюють роботу споживчих кооперативів, механізм управління кооперативами.

Після вивчення дисципліни „Історія споживчої кооперації” студент повинен знати: передумови зародження та розвитку кооперації; нормативно-правове забезпечення діяльності кооперативів в Україні; особливості міжнародного кооперативного руху і української кооперації; зміст, значення, порядок розробки, прийняття та реєстрацію Статуту споживчого товариства; права кооперативного самоврядування; передумови, етапи і форми міжнародного співробітництва кооперативів; систему споживчої кооперації України, її організаційну перебудову;

вміти: володіти основними поняттями теорії споживчої кооперації; визначати, класифікувати Статут кооперативу як основний підзаконний правовий документ, що регулює внутрішньокооперативні відносини; класифікувати внутрішньокооперативні підзаконні акти; розуміти та організовувати загальні збори кооперативу; знати основні методи й технології управління кооперативом як прояву сутності колективного самоврядування; оцінювати перспективи розвитку кооперації, її місце в суспільному та економічному житті народів світу; формувати стратегії співпраці кооперативів із профспілками, культурно-освітніми та іншими організаціями.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11