Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Чинники успішного працевлаштування за фахом *
Вступ

Чинники успішного працевлаштування за фахом

Кафедра Технології машинобудування

Автор курсу

Косіюк Микола Миколайович
кандидат технічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 987.
Протокол № 2 від 28.10.2015р.
 

Формування та реалізації ефективної політики працевлаштування випускників вищих навчальних закладів (далі – ВНЗ) за фахом є важливим і вкрай актуальним завданням держави, яке має вирішуватись у тісній співпраці із роботодавцями, освітніми закладами і власне молоддю.

Ключові проблеми випускників ВНЗ полягають у відсутності практичного досвіду роботи і навиків самопрезентації, невмінні визначати стратегічні пріоритети її пошуку та проводити адекватну оцінку своєї вартості на ринку праці, незнанні ділової етики працевлаштування, що значно ускладнює процес налагодження комунікативних зв’язків із роботодавцями. Ускладнює ситуацію невідповідність потреб ринку праці та системи фахової освіти, а також диспропорції між попитом і пропозицією на робочу числу.

За таких умов ідентифікація факторів (чинників), які сприятимуть та інтенсифікуватимуть процес пошуку роботи молодими фахівцями, набуває особливого значення.

Мета курсу «Чинники успішного працевлаштування за фахом» – підготовка студентів до вирішення проблем працевлаштування, формування у них активності та психологічної здатності долати невдачі на етапі пошуку роботи, розвиток навичок самопрезентації як одного з ключових чинників конкурентоспроможності на ринку праці, вміння використовувати традиційні і новітні методи працевлаштування, опанування нестандартними ситуаціями, що виникають на співбесіді з роботодавцями, а також під час проходження випробувального строку на конкретному робочому місці.

Завданнями курсу є:

1) дослідження основ працевлаштування, правових питань його організації та законодавчо-нормативної бази в цій сфері;

2) ідентифікація проблем працевлаштування української молоді та визначення напрямків їх подолання;

3) розкриття специфіки професійної діяльності на різних етапах життєвого циклу працівника;

4) розкриття механізму самозайнятості як одного із шляхів працевлаштування молоді;

5) опанування базовими категоріями та інструментарієм пошуку роботи випускниками самостійно і через систему приватних і державних посередників;

6) формування умінь професійної презентації і особистісного самовизначення студентів, реалізації їх творчого потенціалу;

7) подолання психологічних і комунікативних бар’єрів під час прийому на роботу;

8) оволодіння практичними навичками щодо складання резюме, інтерв’ювання, співбесіди та проходження процедур тестування;

9) вивчення механізму правового регулювання працевлаштування молодих спеціалістів.

Завдання дисципліни визначаються вимогами до професійної підготовки спеціаліста і магістра згідно спеціальності та місцем дисципліни у навчальному плані.

Предметом дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом» є система трудових відносин, що виникають між випускниками вищих навчальних закладів і потенційними роботодавцями в процесі прийому на роботу та з урахуванням законодавчо-правових і організаційних засад працевлаштування в Україні, а також технології пошуку роботи і професійної орієнтації студентів відповідно фаховому профілю.

Об’єктом навчальної дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом» вивчення є процес самостійного та з допомогою посередників працевлаштування випускників вищого навчального закладу за відповідною спеціальністю.

Знання та навички, отримані в процесі вивчення курсу «Чинники успішного працевлаштування за фахом», мають високу практичну цінність у подальшій професійній діяльності студентів.

Вивчення курсу ґрунтується на основних положеннях дисциплін «Управління персоналом», «Управління трудовим потенціалом», «Ринок праці», «Трудове право», фахових дисциплін залежно від спеціальності.

В рамках вивчення дисципліни студенти повинні:

Знати: зміст та основні положення державних програм (законодавчо-нормативної документації) в сфері зайнятості і працевлаштування випускників вищих навчальних закладів; правила побудови стратегії пошуку роботи; вимоги до документального супроводу працевлаштування; правила ділового спілкування із роботодавцем; головні вимоги до фахової підготовки;

Вміти: визначати стратегічні цілі професійної діяльності; аналізувати сучасний ринок праці і попит-пропозицію на вакансії за фахом; вільно оперувати правилами складання власного портфоліо для пошуку роботи; презентувати власні професійні і творчі здібності під час проходження співбесіди та випробувального терміну;

Мати навички: самостійної роботи зі спеціалізованими джерелами вакансій; складання резюме різних типів, у тому числі інтерактивного; складання супровідного і рекомендаційних листів до резюме та їх розміщення у мережі Інтернет; проходження процедур тестування під час прийому на роботу; підготовки та проходження співбесіди із роботодавцем.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11