Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Інноваційні технології готельно-ресторанного та туристичного бізнесу *
Вступ

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГОТЕЛЬНО–РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ

Кафедра Менеджменту

Автор курсу

Гейдарова Олена Володимирівна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1066.
Протокол № 7 від 29.06.2016р.
 

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс "Інноваційні технології в готельно – ресторанному бізнесі" ставить за мету: опанувати сутність і принципи застосування інноваційних технологій в операційній діяльності з метою формування ринкового мислення щодо раціонального господарювання; набути необхідних навичок і вмінь управління операційною діяльністю на підприємствах виробничої та невиробничої сфери; оволодіти розумінням сутності економічних аспектів функціонування операційної системи.

Предметом вивчення даного курсу є варіанти впровадження інноваційних технологій у готельно-ресторанному бізнесі, які складаються в конкретних сферах господарської діяльності .

У результаті вивчення дисципліни «Інноваційні технології в готельно – ресторанному бізнесі» студент повинен

знати:

- сутність та принципи інноваційного підходу в управлінні готельно-ресторанним бізнесом;

- специфічні особливості реалізації функцій менеджменту підприємства пов’язанні з впровадженням інновацій;

- систему управління операційною діяльністю та функції кожного структурного підрозділу операційної системи;

- принципи оперативного управління готельно-ресторанним бізнесом;

- основні підходи та методологічний апарат інноваційного менеджменту готельно-ресторанному бізнесі;

- організаційно-правовий механізм управління готельно-ресторанним бізнесом;

вміти:

- визначати сутність економічних аспектів функціонування операційної системи в умовах формування ринкових відносин;

- оперувати такими аспектами управлінської роботи як забезпечення операційної діяльності, система економічної інформації, визначати силу впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності суб‘єктів господарювання;

- визначати проблеми управління діяльністю підприємства;

- застосовувати методологічний апарат та наукові підходи до управління діяльністю сучасного підприємства;

- уявляти собі в комплексі економічний механізм функціонування операційної системи підприємства;

- оволодіти основними підходами до оцінки економічної ефективності функціонування інноваційного менеджменту на підприємстві.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з який у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи i контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом "Рекомендації студенту".

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни " Інноваційні технології в готельно – ресторанному бізнесі "!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11