Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Управління працею *
Вступ

Управління працею

Кафедра Економіки та менеджменту промислових підприємств

Автор курсу

Баксалова Ольга Михайлівна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1135.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

Дисципліна “Управління працею” пов’язана із функціонуванням головного елементу виробничого процесу - працівника. Рішення соціально-економічних проблем праці знаходиться в центрі уваги менеджера на підприємстві.

Управління працею як наука вивчає економічні закономірності в сфері трудових відносин, в тому числі специфічні форми виявлення сутності праці, такі як ринок праці, зайнятість, ефективність, організація та оплата праці, соціальні аспекти трудової діяльності.

Об’єктом вивчення дисципліни “Управління працею” слугує праця – доцільна діяльність людей, яка спрямована на створення матеріальних благ і надання послуг.

Предмет управління працею – це соціально-економічні відносини, які виникають в процесі використання праці.

Метою вивчення дисципліни “Управління працею” є формування системи спеціальних знань та набуття практичних навичок з управління працею, які необхідні для успішної діяльності менеджера в умовах ринкової економіки.

Основним завданням вивчення дисципліни є набуття теоретичних і методичних основ управління працею для забезпечення ефективного функціонування підприємства.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати :

- сутність, зміст і характер праці. Управління суспільною працею в умовах ринкової моделі економіки;

- специфіка управлінської праці, її різновиди;

- особливості організації управлінської праці на підприємстві;

- поділ і кооперування управлінської праці;

- основні вимоги до управлінської праці менеджера;

- принципи і методи інноваційного управління працею;

- організацію праці менеджера;

- особливості управління працею в корпорації.

уміти :

- класифікувати управлінську діяльність на підприємстві;

- поділяти і кооперувати працю в апараті управління;

- управляти працею на інноваційній основі;

- застосовувати методи організації праці менеджера;

- управляти працею в корпорації.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ “УПРАВЛІННЯ ПРАЦЕЮ”!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11