Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Інтелектуальний бізнес *
Вступ

Інтелектуальний бізнес

Кафедра Економіки підприємства і підприємництва

Автор курсу

Скринник Н.В.
канд.екон.наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1061.
Протокол № 7 від 29.06.2016р.
 

Інтелектуальна складова стала важливим фактором сталого розвитку як на макро-, так і на мікрорівні. Основна роль інтелектуальних підприємств полягає в тому, що вони сприяють поширенню нових знань і при цьому самі є джерелами нових знань. Процес управління на підприємстві інтелектуальної сфери діяльності проходить в тісній взаємодії з клієнтом.

У курсі «Інтелектуальний бізнес» розглядається поняття інтелектуального бізнесу, дається класифікація об’єктів інтелектуального бізнесу, джерела походження об’єктів інтелектуального бізнесу, а також дається характеристика об’єктів інтелектуального бізнесу, розглядається також сутність і класифікація інтелектуальних продуктів.

Особлива увага в курсі «Інтелектуальний бізнес» приділяється концептуальним підходам до управління промисловою власністю. Розглядається взагалі як така промислова власність в інтелектуальному бізнесі, організаційне забезпечення системи управління промисловою власністю. Інтелектуальний бізнес розглядається в аспекті стратегії підприємницької діяльності. Даються основи корпоративного управління інтелектуальним бізнесом. Концентрується увага на необхідності вартісної оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності, даються методи оцінки вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності. Розглядається методика оцінки нематеріальних активів і прав на об’єкти інтелектуальної власності. Вивчаються ризики та загрози в інтелектуальному бізнесі.

У практичний діяльності кваліфіковані спеціалісти повинні бути здатні вирішувати такі завдання інтелектуального бізнесу як специфічного формату бізнесової діяльності: розкриття сутності та специфіки інтелектуальних продуктів; вивчення прийнятних бізнес-моделей та моделювання

інтелектуального бізнесу; визначення ризиків інтелектуального бізнесу; розроблення моделей просування та комерціалізації інтелектуальних продуктів.

Запропонований Вашiй увазi дистанцiйний курс «Інтелектуальний бізнес» ставить за мету:

* ознайомити користувача з теоретичними аспектами, які стосуються інтелектуального бізнесу, як особливого виду економічної діяльності, що характеризується інноваційністю, ризиковістю, вільним проявом ініціативи і спрямованістю на ефективну мобілізацію матеріальних, фінансових, трудових ресурсів для отримання прибутку;

* показати який існує порядок економічного обґрунтування напрямків розвитку інтелектуального бізнесу та забезпечення успішного його функціонування;

* навчити теоретичним і практичним аспектам діяльності з управління нематеріальними активами підприємства;

* сформувати у студентів комплекс теоретичних знань і практичних навичок щодо створення та управління інтелектуальним бізнесом.

Студент після опанування дисципліни «Інтелектуальний бізнес» повинен знати:

– теоретичні основи функціонування інтелектуального бізнесу;

– основні методичні засади інтелектуального бізнесу;

– сутність і специфіку інтелектуальних продуктів та процесу їх створення;

– законодавчу базу започаткування та ведення інтелектуального бізнесу;

– моделювання інтелектуального бізнесу;

– особливості управління інтелектуальним бізнесом;

– методи управління ризиками інтелектуального бізнесу;

– схеми і моделі просування та комерціалізації інтелектуальних продуктів.

Студент після опанування дисципліни «Інтелектуальний бізнес» повинен уміти: використовувати отримані знання у практичній діяльності, а саме:

– створювати та виявляти інтелектуальні продукти;

– визначати прийнятні бізнес-моделі інтелектуального бізнесу;

– застосовувати законодавчу базу для створення та ведення інтелектуального

бізнесу;

– розробляти моделі мотивації для творчих колективів;

– визначати ризики інтелектуального бізнесу;

– виявляти та застосовувати основні тенденції та перспективи віртуалізації інтелектуального бізнесу.

Даний дистанцiйний курс навчання складений у виглядi розгалуженої структури текстових документiв. Вiн розбитий на теми, кожна з який у свою чергу мiстить лекцiйний матерiал, тест для самоконтролю i контрольнi запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з роздiлом «Рекомендації студенту».

Бажаємо успiху у вивченнi дисципліни «Інтелектуальний бізнес»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11