Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Економічне управління підприємством *
Вступ

ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Кафедра Економіки підприємства і підприємництва

Автор курсу

Диха Марія Василівна
доктор економічних наук
професор

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1061.
Протокол № 7 від 29.06.2016р.
 

Економічне управління підприємством – є важливою дисципліною для забезпечення процесу підготовки магістрів; формує у останніх знання та вміння щодо забезпечення ефективного функціонування суб’єктів господарювання; формує теоретичні знання щодо системного уявлення про економічне управління підприємством та забезпечує набуття практичних навичок використання технологій та інструментарію бюджетного та фінансового управління підприємством.

Метою дисципліни «Економічне управління підприємством» є формування у студентів знань про закономірності змін економічних параметрів діяльності підприємства, умінь і навичок застосування методів та інструментарію для обґрунтування економічно ефективних управлінських рішень.

Завдання дисципліни – вивчення системних характеристик економічного управління підприємством; оволодіння бюджетуванням як однією з найпоширеніших технологій економічного управління підприємством; набуття вмінь використовувати методи та інструменти фінансового менеджменту для управлінських рішень.

Предметом курсу є система знань, вмінь і навичок щодо економічного управління підприємством; закономірності формування і підтримування економічних процесів на підприємстві та інструментарій підготовки управлінських рішень.

В результаті викладання дисципліни студенти повинні знати:

- принципи формування системи економічного управління підприємством;

- правила формування системи бюджетного управління й вимоги до наповнення її елементів;

- організацію й технологію бюджетного процесу на підприємстві;

- особливості управління оборотним капіталом;

- засоби формування інвестиційного портфеля підприємства та його оптимізації.

В результаті викладання дисципліни студенти повинні вміти:

- виконувати розрахунки ключових параметрів діяльності підприємства і виявляти закономірності його розвитку;

- економічно обґрунтовувати доцільність управлінських рішень стратегічного й оперативного характеру;

- складати операційні й фінансові бюджети підприємства та оцінювати їх виконання;

- аналізувати фінансовий стан підприємства, розробляти рішення щодо управління прибутком і грошовими потоками, формувати структуру капіталу;

- обґрунтовувати оптимальний інвестиційний портфель підприємства;

- розробляти й удосконалювати методичний інструментарій фінансової діагностики;

- розробляти систему бюджетування на підприємстві;

- формувати організаційний механізм економічного управління підприємством.

БАЖАЮ УСПІХІВ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ !

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11