Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Конкурентноспроможність підприємства *
Вступ

Конкурентноспроможність підприємства

Кафедра Економіки підприємства і підприємництва

Автор курсу

Бакай Віталій Йосифович
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1063.
Протокол № 7 від 29.06.2016р.
 

Питання дослідження конкурентоспроможності промислових підприємств є важливими й актуальними як для економіки країни в цілому, так і для окремих виробників. У ринкових умовах висока конкурентоздатність суб’єктів господарювання є запорукою отримання високого і стабільного прибутку. Висока конкурентоспроможність – основна умова розвитку і життєдіяльності підприємства. Розуміючи це, вітчизняні товаровиробники в умовах жорсткої конкурентної боротьби ставлять перед собою такі цілі: задоволення потреб, існуючих на ринку, отримання максимального прибутку і збільшення обсягів збуту, розширення частки внутрішнього і зовнішнього ринку, забезпечення необхідного рівня якості та ціни продукції, що виробляється, впровадження нових технологічних процесів і модернізація обладнання.

Мета дисципліни: сформувати у студентів теоретичні знання та практичні навички щодо управління конкурентоспроможністю підприємств у сучасних умовах господарювання.

Завдання дисципліни: вивчення теорії, вітчизняного і світового досвіду оцінювання та управління конкурентоспроможністю підприємств.

Предмет дисципліни: сучасні концепції, методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності підприємства та управління нею.

Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки магістрів. Теоретичною і методичною базою вивчення конкурентоспроможності підприємства є економіка підприємства, менеджмент, мікроекономіка та макроекономіка.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. Після вивчення дисципліни студент повинен знати:

* теорію та практику управління конкурентоспроможністю підприємства;

* нормативно-правову базу регулювання конкуренції в Україні;

* технологію аналізу ринку методом конкурентної діагностики;

* теоретичні та практичні аспекти діагностики конкурентної позиції підприємства на ринку;

* ключові методи і підходи до формування сильних конкурентних переваг підприємства;

* джерела і фактори формування конкурентних переваг;

* прикладний інструментарій управління потенціалом підприємства, його конкурентоспроможністю і вартістю;

* принципи формування конкурентоспроможності продукції;

* обґрунтування управлінських рішень щодо забезпечення конкурентоспроможності підприємства та його структурних підрозділів;

* сутність концепції управління конкурентоспроможністю підприємства та специфічні особливості управління нею в організаціях різних типів;

* методи оцінювання соціальної конкурентоспроможності підприємства.

Після вивчення дисципліни студент повинен вміти:

* ідентифікувати всі види конкурентних переваг, якими володіє підприємство, визначити ті, що мають бути досягнутими в майбутньому для поліпшення його конкурентоспроможності;

* використовувати чинники конкурентоспроможності для створення конкурентних переваг підприємства;

* виконувати розрахунки, пов’язані з оцінюванням рівня конкуренції в галузі;

* визначити масштаби конкурентного галузевого середовища підприємства й оцінювати розстановку сил на ринку;

* обґрунтувати організаційно-технічні рішення щодо підвищення якості продукції і продуктивності виробництва;

* економічно обґрунтувати та конкретизувати функції управління конкурентоспроможністю підприємства;

* застосовувати моделі та методики оцінювання конкурентоспроможності підприємства.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11