Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Глобальна економіка *
Вступ

Глобальна економіка

Кафедра Економічної теорії

Автори курсу

Шавкун В.М.
кандидат економічних наук
доцент

Танасієнко Н.П.
старший викладач

Поплавська О.В.
викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1046.
Протокол № 7 від 29.06.2016р.
 

Глобалізація як економічне явище та феномен, як об'єктивна закономірність розвитку людства приваблює все більшої уваги вчених та економістів. Причиною є те, що глобалізація, що розгорнулася у останній третині минулого століття, стала домінантою світового розвитку, адже вона є не що інше, як прояв сучасної постіндустріальної стадії розвитку світової економіки і суспільства у відносинах між країнами світу. Вона набуває особисту логіку й інерцію, спричинює все більший вплив і на внутрішній розвиток різних країн. Важливим компонентом процесу глобалізації економіки є кардинальна трансформація механізмів економічного регулювання в напрямку становлення глобально інтегрованої регулюючої системи, яка будується на комплексі факторів. А саме: широкому і швидкому розповсюдженні інформаційних технологій; революційному стрибку у галузі міжнародних комунікацій; інтенсивному розвитку міжнародної взаємодії у сферах освіти, науки, охорони здоров'я людини і довкілля, які перетворюються по суті на глобальні сфери людської активності та ін. У зв'язку з цим виникає необхідність найбільш повного використання переваг вільного руху основних факторів виробництва, для чого необхідна обов'язкова координація найбільш важливих економічних рішень на міжнародному рівні, спільне забезпечення рівноваги не тільки в рамках окремих країн, а й світового господарства взагалі. Результатом дослідження процесу глобалізації є глобальна економіка. Вивчення дисципліни "Глобальна економіка" допоможе студенту оцінити процеси, які відбуваються у світовій економіці та зробити висновки про подальший розвиток суспільства.

Навчальна дисципліна “Глобальна економіка” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців з вищою освітою.

Мета навчальної дисципліни – формування у студентів знань умов і факторів становлення та механізмів функціонування глобальної економіки. Для досягнення мети поставлені такі основні завдання: виявлення системної сутності економічної глобалізації; визначення глибини впливу глобальних трансформацій на світові інтеграційні процеси; ідентифікація основних параметрів глобального розвитку; визначення сучасних ринкових та інституціональних методик глобального менеджменту; аналіз особливостей формування національних і міжнародних стратегій розвитку.

Об'єктом навчальної дисципліни є глобальна економіка як система.

Предметом навчальної дисципліни є відносини між суб'єктами глобального бізнесу, що визначаються специфікою, закономірностями та тенденціями сучасних економічних трансформацій.

У результаті вивчення дисципліни “Глобальна економіка” студент повинен знати:

* закономірності та сучасні тенденції глобалізації;

* цивілізаційну парадигму глобального економічного розвитку;

* передумови та фактори становлення глобальної економіки;

* конкурентні механізми функціонування глобального ринку;

* процеси глобальної корпоратизації та регіоналізації бізнесу;

* природу глобального економічного циклу;

* принципи глобальної інституціоналізації економічного розвитку;

* глобальні імперативи науково-технологічного прогресу; соціальні виміри економічної глобалізації;

* стратегії стійкого розвитку країн в умовах глобалізації;

* шляхи й моделі інтеграції України в глобальний економічний простір;

уміти:

* аналізувати диспозиції та глибину взаємодії суб’єктів глобальної економіки;

* оцінювати секторально-галузеву та регіонально-країнову структуру глобальної економіки;

* досліджувати кон’юнктуру глобальних ринків товарів, послуг, інвестицій, праці;

* прогнозувати напрями глобальної модифікації ринкових конкурентних механізмів;

* здійснювати моніторинг ділової активності на різних фазах глобального економічного циклу;

* адаптувати менеджмент до крос-культурного середовища економічної діяльності;

* розробляти стратегії діяльності корпорацій на глобальних ринках;

* застосовувати сучасні техніки міжнародного консалтингу для виявлення та розв’язання ключових бізнес-проблем;

* розробляти методики ефективних бізнес-комунікацій у глобальній регулятивній системі;

* ідентифікувати фактори та моделі глобального корпоративного лідерства;

* організовувати розроблення й контролювання виконання глобальних бізнес-проектів;

* обґрунтовувати напрями інноваційного розвитку України і глобальному конкурентному середовищі.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11