Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Прикладна економетрика *
Вступ

Прикладна економетрика

Кафедра Автоматизованих систем та моделювання в економіці

Автор курсу

Горбатюк К.В.
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1044.
Протокол № 7 від 29.06.2016р.
 

 Відтоді як економіка стала серйозною самостійною наукою, дослідники намагаються спрогнозувати ту чи іншу ситуацію, передбачити майбутні значення економічних показників, запропонувати інструменти зміни ситуації в бажаному напрямку. Політики або керуючі виробництвом, обираючи одну з можливих стратегій, отримують певний результат. Поганий він чи гарний і чи можна було досягти кращого результату, перевірити дуже важко. Економічна ситуація практично ніколи не повторюється в точності, отже, неможливо застосувати дві стратегії за тих самих умов з метою порівняння кінцевого результату. Тому одним із основних завдань економічного аналізу є моделювання розвитку економічних явищ і процесів при створенні тих чи інших умов.

Зрозумівши глибинні рушійні сили досліджуваного процесу, можна навчитися раціонально керувати ним. Застосування математичних методів у економіці дає змогу виокремити та формально описати найважливіші, найсуттєвіші зв’язки економічних змінних і об’єктів, а також індуктивним шляхом отримати нові знання про об’єкт. Крім того, мовою математики можна точно та компактно відображати твердження економічної теорії, формулювати її поняття та висновки.

Критерієм істини для будь-якої теорії є практика. Зокрема, практика економічної діяльності відображається у статистичній інформації. Поєднання економічної теорії з практичними результатами є наріжним каменем економетрії.

Економетрика – це самостійна наукова дисципліна, яка об’єднує сукупність теоретичних результатів, засобів, прийомів, методів і моделей, призначених для того, щоб на базі економічної теорії, економічної статистики та математико-статистичного інструментарію надавати конкретних кількісних значень загальним (якісним) закономірностям, обґрунтованим економічною теорією.

Прикладна економетрика, в свою чергу, займається проблемами економетричного аналізу соціально-економічних і фінансових процесів і систем, задачами в галузі економетричних методів та їх практичного застосування.

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс «Прикладна економетрика» ставить за мету:

* сформувати в студентів систему фундаментальних знань щодо застосування сучасного економетричного апарата; побудови адекватних економетричних моделей та прогнозування поведінки реальних економічних об’єктів на підставі використання сучасних програмних засобів;

* ознайомити студентів з: етапами економетричного моделювання, типами економетричних моделей, елементами моделей; методами визначення параметрів в ізольованих регресійних рівняннях; статистичними критеріями оцінки параметрів економетричної моделі; методами перевірки та усунення «мультиколінеарності»; методами оцінки параметрів моделей з нестандартними залишками; методами рішення систем одночасних рівнянь; типами нелінійних функцій, їх властивостей; методами оцінки параметрів моделей панельних даних; методами побудови моделей з лаговими незалежними змінними;

* сформувати навички використання сучасних інформаційних технологій для розробки прогнозу стану соціально-економічних систем, здійснення презентації результатів дослідження, ведення дискусій з прикладних питань управління економічними системами;

* надати студентам фундаментальні теоретичні та практичні знання з основ створення та застосування проектів з сценарного прогнозування і планування діяльності організацій, обґрунтування стратегій їх розвитку на підставі використання сучасних методів економетричного моделювання та інформаційних технологій;

* звернути особливу увагу на уміння: визначати параметри в ізольованих регресійних рівняннях; здійснювати статистичну перевірку економетричних моделей; аналізувати значення коефіцієнтів регресійних рівнянь; будувати моделі в умовах мультиколінеарності; застосовувати методи дослідження автокореляції та гетероскедастичності; здійснювати аналіз основних елементів процесів відтворення за допомогою виробничих функцій; здійснювати оцінку структурних змін в економіці за допомогою моделей зі специфічними змінними; проводити фоновий аналіз тенденцій розвитку соціально-економічних систем на підставі моделей панельних даних; визначати лаг і лагові змінні, здійснювати побудову моделей з урахуванням лагових змінних.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом «Рекомендації студенту».

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни «Прикладна економетрика»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11