Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Організація та управління виробництвом *
Вступ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ

Кафедра Економіки, менеджменту та адміністрування

Автор курсу

Капінос Геннадій Іванович
кандидат економічних наук
доцент

Гончарук Андрій Миколайович
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1239.
Протокол № 10 від 24.06.2019
 

Дисципліна «Організація та управління виробництвом» включає ознайомлення з основними засадами та принципами організації виробництва на промислових підприємствах України і розвинутих країн світу, опанування організаційними і економічними методами управління виробництвом.

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс «Організація та управління виробництвом» ставить за мету засвоєння комплексу знань про промислове виробництво, організацію та планування його діяльності, теоретичних знань про виробничі системи, засвоєння теоретичних і практичних засад щодо організації машинобудівного виробництва, його основних принципів і методів для підприємств різних форм власності, а на цій основі – спеціальних знань і практичних навичок для прийняття ефективних управлінських рішень стосовно створення і функціонування виробничих систем в умовах ринкових механізмів господарювання, самостійного виконання техніко-економічних розрахунків при виборі та обґрунтуванні виробничих процесів, ефективних варіантів їх здійснення та подальших трансформацій.

Об’єктом вивчення дисципліни є виробничі процеси, які створюються або вдосконалюються, визначення оптимальних параметрів якості виробів, найбільш повне використання їх в часі, а також економічна ефективність промислового виробництва та виробничих систем.

Наука про організацію та управління виробництвом досліджує та прагне виявити шляхи підвищення ефективності суспільного виробництва в країні в цілому.

Основними завданнями дисципліни є: вивчення теоретичних і методичних основ організації та управління виробництвом; ознайомлення з основними типами виробничих процесів, методами їх організації в часі й просторі; вивчення суті потокового, автоматизованого, роботизованого виробництва, гнучких виробничих систем; здобуття знань з організації створення й освоєння нової техніки; ознайомлення з основними засадами системи обслуговування виробництва; дослідження основних засад менеджменту якості продукції; виконання розрахунків економічної ефективності виробництва, виробничих систем і її збільшення завдяки вибору раціональних варіантів організаційних рішень; ознайомлення з суттю і методами планування та управління виробництвом, структурою планів на підприємстві; визначення системи показників планів; вивчення сутності, змісту і структури бізнес-плану, методами прийняття ефективних управлінських рішень.

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: вміти організувати роботу виробничого підрозділу; планувати та оцінювати результати виробничої та комерційної діяльності підприємства, його структурних одиниць; організувати трудовий процес підлеглих; складати планові завдання; аналізувати результати діяльності підлеглих працівників; прогнозувати економічні показники на довиробничих стадіях, тобто під час конструкторської та технологічної підготовки виробництва; розробляти бізнес-план; застосовувати в практичній діяльності організаційні фактори зростання ефективності виробництва; обґрунтовувати прийняті управлінські рішення; використовувати спеціальні знання та практичні навички для прийняття ефективних управлінських рішень зі створення, функціонування та реорганізації виробничих систем в умовах ринкового середовища; самостійно виконувати техніко-економічні розрахунки при виборі та обґрунтуванні застосування конкретних видів виробничих процесів.

Дистанційний курс «Організація та управління виробництвом» складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на модулі, які складаються з тем, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал і список літератури для поглибленого вивчення теми. До складу модулів входять також тести для самоконтролю і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом «Рекомендації студенту».

Курс закладає підвалини для подальшого вивчення дисциплін, пов’язаних з галузевою специфікою спеціальності «Менеджмент».

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни «Організація та управління виробництвом»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11