Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Менеджмент торгівлі *
Вступ

МЕНЕДЖМЕНТ ТОРГІВЛІ

Кафедра Економіки, менеджменту та адміністрування

Автор курсу

Остапчук Ольга Василівна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1240.
Протокол № 10 від 24.06.2019
 

Дисципліна «Менеджмент торгівлі» є однією із вибіркових дисциплін і займає важливе місце у підготовці бакалаврів зі спеціальності «Менеджмент».

Менеджмент торгівлі передбачає розроблення механізму, реалізація якого вимагає від керівника наявності глибоких професійних знань і практичного досвіду. Його не можна звести до забезпечення торгово-технологічних процесів, пов’язаних тільки з закупівлею і продажем товарів. Джерелом прибутку поступово стає професіоналізм управління в області придбання стійких конкурентних переваг за рахунок підвищення адаптаційних можливостей організації, завоювання активної позиції в області формування і задоволення попиту населення на товари і послуги.

Метою викладання дисципліни є формування у студентів спеціальності «Менеджмент» сучасного економічного мислення, глибокого комплексного розуміння проблем управління господарсько-фінансовою діяльністю торговельного підприємства та опанування навиками їх практичного розв’язання.

Предметом вивчення. Управлінські рішення в менеджменті торгівлі за використання сучасних методів ефективного управління торговельною діяльністю.

Завданням дисципліни є формування у студентів теоретичних знань, набуття практичних навичок самостійно вирішувати фінансово-господарські задачі, здійснювати планово-економічні розрахунки, визначати економічну ефективність діяльності підприємств торгівлі, надавати оцінку соціально-економічним наслідкам прийнятих рішень.

Результати навчання: Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: вміло використовувати понятійний апарат; набути глибокі теоретичні знання з питань економічного механізму, стратегії та тактики діяльності торговельних підприємств; опанувати методичний інструментарій розробки та реалізації завдань управління господарсько-фінансовою діяльністю торговельного підприємства, аналізу та планування окремих показників діяльності підприємства та його діяльності в цілому; оволодіти навиками творчого, критичного погляду на діючий механізм торговельного підприємства та розробки обґрунтованих пропозицій щодо його удосконалення; набути навики оцінки соціально-економічної ефективності та наслідків управлінських рішень, що приймаються.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11