Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Макро- та мікроекономіка *
Вступ

Мікроекономіка та Макроекономіка

Кафедра Економічної теорії

Автори курсу

Любохинець Лариса Сергіївна
кандидат економічних наук
доцент

Мейш Алла Василівна
кандидат економічних наук
доцент

Мороз Сергій Вікторович
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1230.
Протокол № 10 від 24.06.2019
 

Мікроекономіка і макроекономіка – це специфічна дисципліна, яка продовжує загальнотеоретичні дослідження, започатковані економічними науками, а також широко використовує алгебраїчні та тригонометричні залежності, графічно–функціональний аналіз для характеристики мікро- та макроекономічних процесів і явищ.

Мета курсу «Мікроекономіка і макроекономіка»: формування системи знань про механізми функціонування мікро- та макросистем на базі сучасних економічних теорій світової та вітчизняної науки. Отже, Мікроекономіка і макроекономіка має за мету надати студентам базові теоретичні знання та початкові уявлення про механізм функціонування мікро- та макроекономічних системи. При цьому в центрі уваги дисципліни – аналіз виробничої діяльність суб’єктів господарювання з урахуванням попиту споживача, його доходів, уподобань, корисності, теорії виробництва та теорії споживчого вибору, які віддзеркалюють і доповнюють одна одну, причини та наслідки спільної діяльності всіх агентів національної економіки, які знаходять своє відображення через такі узагальнюючі категорії як валовий внутрішній продукт, сукупні витрати, зайнятість та безробіття, інфляція, державний бюджет, платіжний баланс, валютний курс тощо.

Предметом Мікроекономіки і макроекономіки є механізм функціонування національної економіки на основі поєднання ринкового саморегулювання та державного впливу на економічні процеси.

Курс «Мікроекономіка і макроекономіка» вивчає, як змінюється попит залежно від цін, доходів та цін товарів-замінників; визначає теоретичні підвалини ціноутворення в цілому і регулювання цін зокрема; аналізує поведінку фірм в умовах вільної конкуренції та різних монополістичних станів ринку; макроекономічна рівновага, яка в курсі аналізується з позиції рівноваги сукупного попиту та сукупної пропозиції, виробництва та реалізації виробленої продукції, збалансованості між галузями народного господарства в системі міжгалузевого балансу; розглядає функціонування економічної системи як об'єкта макроекономічних досліджень, принципи та залежності ринку у взаємодії таких його складових як ринок товарів, ринок інвестицій, ринок грошей, ринок праці. Особливий інтерес викликає мікроекономічне трактування впливу податків на виробництво та споживання, дослідження розподілу податкового тягаря між покупцем та продавцем. Від мікроекономіки та макроекономіки очікують не лише пояснення суті причинно-наслідкових зв’язків в економіці, а й розкриття можливостей суспільства в особі держави впливати на хід економічного розвитку країни. Від рівня та динаміки економічного розвитку значною мірою залежить суспільно-політична та соціальна ситуація в країні та її місце у світовому співтоваристві.

Такий короткий огляд проблем курсу мікроекономіки і макроекономіки дозволяє зробити висновок, що дисципліна тісно пов'язана з такими науками як регіональна та державна економічна політика, міжнародна економіка, дозволяє краще засвоїти такі курси як економіка галузі та економіка підприємства, фінанси, статистика та визначати практичні процеси в оподаткуванні і ціноутворенні. Без знань мікроекономіки і макроекономіки сьогодні неможливо проводити маркетингові дослідження, приймати управлінські рішення та розробляти конкурентну стратегію фірми, визначати напрями державної економічної політики, направленої на підвищення ефективності використання інструментів державного регулювання процесів стабілізації національної економіки.

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: вміло використовувати понятійний апарат та володіти методологією визначення основних показників динаміки розвитку суб’єктів національного виробництва та економічної системи в цілому; розраховувати сукупний, середній і граничний продукт фірми, умову мінімізації витрат та максимізації прибутку, прибуток конкурентної фірми, чистої монополії та монополістичної конкуренції, умови граничності функціонування фірми та припинення виробництва фірмою; характеризувати динаміку змін інфляції, безробіття, циклічних коливань; аналізувати і давати оцінку ефективності використання інструментів економічної політики держави.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11