Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Основи лісознавства та лісової таксаціі *
Вступ

Основи лісознавства та лісової таксації

Кафедра Екології

Автор курсу

Шевченко Сергій Миколайович
кандидат сільськогосподарських наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1213.
Протокол № 1 від 26.09.2018р.
 

Мета викладання дисципліни. Дисципліна «Основи лісознавства та лісової таксації» займає важливе місце у підготовці бакалаврів екології.

Метою вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та глибоке пізнання природи лісу, законів і закономірностей взаємодії його компонентів, взаємодії лісу з навколишнім середовищем, маючи на увазі їх використання людиною при веденні лісового господарства, підвищенні продуктивності та якості лісів майбутнього; сутності типології лісів.

У процесі вивчення дисципліни «Основи лісознавства та лісової таксації» у студента повинні сформуватися цілісне уявлення про ліс та навички щодо розробки заходів, які зменшують або запобігають негативним змінам у лісі.

Завдання дисципліни. Сформувати у майбутнього фахівця уявлення про природу лісу, закони і закономірності його життя, та розвитку.

Після вивчення дисципліни «Основи лісознавства та лісової таксації» студент має досягти таких результатів навчання:

знати:

* основні компоненти та ознаками лісу;

* роль окремих факторів в розвитку лісу;

* шляхи відновлення та формування лісу;

* сучасну класифікацію та типологію лісів;

* основні положеннями лісовпорядкувальних інструкцій.

уміти:

– обирати методи оцінки окремих факторів, що впливають на ліс;

– класифікувати лісові насадження;

– обирати шляхи відновлення та формування лісу;

– володіти термінологією і класифікацією спеціальних видів таксації;

– практично оцінювати основні таксаційні показники спеціальних об’єктів;

– складати ландшафтно-таксаційні описи та картографічні матеріали.

бути здатним:

– застосовувати отримані знання та навички при проведенні комплексних екологічних досліджень та розробляти на основі їх аналізу відповідні рекомендації.

Бажаємо успіхів у вивченні дисципліни!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11